Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Remissvar: Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer - NQF

Remissvar

Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås

2011-06-17 Utkast 1

REMISSVAR

Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför den offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF
DNR YH2011/498

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) vill lämna följande synpunkter på det förslag till rubricerade modell som Myndigheten för yrkeshögskolan lämnat genom skrivelse daterad 2011-05-06.

Bakgrund

SULF angav i sitt tidigare remissvar om YH-myndighetens förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet, daterat 2011-05-05, att förbundet inte har några principiella invändningar mot att alla delar av systemet görs öppet för alla typer av kvalifikationer. I praktiken bedömde dock förbundet att sannolikheten är liten för att det organiserade lärandet utanför högskolan (formellt eller informellt) kommer att placeras in på någon av nivåerna 7 och 8. Dock hävdade förbundet att enskilda individer genom arbete och eget lärande kan uppnå dessa kvalifikationsnivåer – och t.o.m. högre – och att detta faktum aktualiserar behovet av en organisation för validering av reell kompetens.

Föreslagen modell för aktörer utanför det offentliga utbildningssystemet

En förutsättning för att kvalifikationer inhämtade inom det organiserade lärandet utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna inkluderas i det svenska ramverket är att dessa bedöms och klassificeras på ett sakligt och enhetligt sätt.

SULF tillstyrker det redovisade förslaget till modell för ansökan, granskning och bedömning samt ställningstagande. Förbundet tillstyrker också att samma myndighet ska fastställa de kriterier som ska uppfyllas för att kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet ska kunna ansluta sig till NQF.

I den redovisade modellen ges inget förslag om vilken myndighet som bör ges dessa båda uppdrag. SULF har för sin del inga synpunkter på detta, då det är det föreslagna nationella rådet som i realiteten kommer att svara för bedömningarna. Den föreslagna sammansättningen av detta råd förefaller rimligt allsidig och tillstyrks därför av förbundet.

För Sveriges universitetslärarförbund

Git Claesson Pipping
förbundsdirektör

Ann Fritzell
chefsutredare

Fler nyheter