Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

SULF instämmer i att det krävs större insatser för att komma till rätta med dagens höga sjukskrivningstal gällande psykisk ohälsa, men förbundet anser inte att förslaget är tillräckligt konkret.

Remissvar

2014-12-05

Saco har genom remiss den september 2014 givit bl.a. Sveriges universitetslärarförbund ( SULF) möjlighet att yttra sig över förslaget till ny föreskrift och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö.

SULF:s synpunkter
SULF ställer sig positivt till intentionerna som ligger bakom förslaget dvs. att det krävs större insatser för att komma till rätta med dagens höga sjukskrivningstal gällande psykisk ohälsa. Förbundet anser också att det finns ett behov av en uppdatering/ uppgradering av gällande föreskrifter med råd och kommentarer. Vidare är det vår uppfattning att den nya föreskriften tillsammans med den föreslagna vägledningen måste vara tydlig och ge konkreta exempel. Vi anser dock inte att föreliggande förslag är tillräckligt konkret i olika avseende och föreslår att texten i sin helhet ses över utifrån det perspektivet samt föreslår följande förändringar och tillägg.

För att redan från början få arbetsgivare att uppmärksamma vinsterna med att genomföra ett genomtänkt arbetsmiljöarbete är det av högsta vikt att redan i den inledande paragrafen, avseende föreskriftens syfte, ange vad som menas med en god organisatorisk och social arbetsmiljö och vad ett sådant arbete får för effekter för verksamheten. Det är vår uppfattning att många arbetsgivare inte har tillräckliga kunskaper om effekterna av vad ett väl genomfört arbetsmiljöarbete kan bidra med till verksamheten i form av ett förhöjt engagemang bland de anställda med ökad produktivitet som följd samtidigt som kostnaderna minskar för sjuklön och olika rehabiliteringsinsatser. SULF ser det också som viktigt att redan här lyfta fram att förutsättningar för ett framgångsrikt arbete för att nå de arbetsmiljömässiga målen är att de är väl förankrade i den högsta ledningen. Det är företagsledningen som kan säkerställa att arbetsmiljöfrågorna får en central placering bland övriga verksamhetsfrågor.

Som en konsekvens av ovanstående anser förbundet också att krav behöver ställas på arbetsgivare att regelbundet ta fram siffror (hälsobokslut) som visar kostnaderna för arbetsmiljöarbetet, sjukskrivningskostnader och rehabiliteringskostnader och att dessa analyseras. Det är först när kostnaderna analyseras i förhållande till genomförda åtgärder som effekterna synliggörs och blir ett underlag för konkreta handlingar. Resultatet blir på så sätt ytterligare ett incitament för att arbeta med att implementera arbetsmiljöfrågorna i den löpande verksamheten.

De kostnadsberäkningar som redovisats i Konsekvensutredningen ( sid. 8-9) anser vi är ett bra försök att belysa arbetsmiljöarbete i siffror. Dock anser vi att beräkningarna är orealistiskt låga både vad gäller utbildningskostnaden, lönekostnad för deltagare samt tidsomfattningen av utbildningsinsatsen. Om beräkningarna ska vara användbara behöver siffrorna ses över.

Förbundet ställer sig positivt till avsnittet om ohälsosam arbetsbelastning. Det måste betonas att i den värld vi lever, med ständigt ökande krav, är det extra viktigt att arbetsintensiva perioder följs av perioder då det finns möjligheter till återhämtning. Denna omständighet måste även i detta sammanhang särskilt beaktas, men saknas i förslaget.

SULF kan inte ställa sig bakom avsnittet Konflikter och kränkande behandling i dess nuvarande utformning. Vi anser att innehållet i den nuvarande föreskriften Kränkande särbehandling är ett mycket värdefullt verktyg. Det skulle medföra betydande förluster för det arbete som bedrivs i dag om innehållet minskas till föreslagen omfattning. Vi föreslår i stället att texten uppdateras och omarbetas så att större delar av den kan överföras till den nya föreskriften.

För Sveriges universitetslärarförbund

Mari Willart
Ombudsman

Fler nyheter