Sök efter:

Remissvar: Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd

Remissvar

SULF anser att Sverige omedelbart måste införa bestämmelser som ger utländska studenter möjlighet att stanna i Sverige och söka arbete under en rimlig tid. Ett utskott i EU-parlamentet har föreslagit ett och ett halvt år som en lämplig tid.

Justitiedepartementet (kopia till Utbildningsdepartementet)

2013-11-27

REMISSVAR

Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Ert dnr Ds 2013:62

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, har tagit del av rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande. Förbundet har inget att erinra mot de förändringar som föreslås i skrivelsen. Samtidigt kan vi konstatera att de inte löser de allvarliga problem som finns inom universitets- och högskolesektorn vad gäller arbets- och uppehållstillstånd. Förbundet anser därför att det är ytterst angeläget och brådskande att det snarast införs regler som ger utländska studenter möjlighet att stanna i Sverige under en tid för att söka arbete. Inte minst viktigt är det att de som genomför sin forskarutbildning ges denna möjlighet. En växande andel av de som doktorerar i Sverige kommer från länder utanför EU/EES. De måste idag lämna Sverige omedelbart efter sin examen om de inte redan då erbjudits ett arbete. Förbundet anser att detta är ett stort slöseri med resurser vilket leder till att landet går miste om högt kompetenta personer som, om de gavs längre uppehållstillstånd, skulle kunna stanna i Sverige och arbeta eller starta egna företag.

Dessutom stöter många utländska doktorander på en rad problem inom nuvarande reglering. Till exempel måste de förnya sina uppehållstillstånd årligen. Det innebär att såväl doktoranderna som lärosätena måste ägna mycket tid och arbete åt denna process, tid som istället kunde användas för doktorandernas arbete och att utveckla verksamheten på lärosätena. Även doktorander som är anställda ges idag uppehållstillstånd för studier vilket gör att denna tid inte kan ligga till grund för en ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Mot bakgrund av detta menar förbundet att Sverige omedelbart måste införa bestämmelser som ger utländska studenter möjlighet att stanna i Sverige och söka arbete under en rimlig tid. Ett utskott i EU-parlamentet har föreslagit ett och ett halvt år som en lämplig tid. Vi anser att Sverige redan nu, av de skäl som anges ovan, bör föregripa ett kommande direktiv från EU. Man bör även tillse att den tid som en person vistats i Sverige för att genomföra forskarutbildning kan tillgodoräknas vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.

För Sveriges universitetslärarförbund,

Robert Andersson
Förhandlingschef

Karin Åmossa
Chefsutredare

Fler nyheter