Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Remissvar: Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter

SULF anser att forskning ska ske inom ramen för universitet och högskolor. För att forskningens integritet och trovärdighet ska värnas är det viktigt att forskningspolitiken bedrivs så att den stärker den akademiska friheten.

Remissvar

Utbildningsdepartementet

2012-06-28

REMISSVAR

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter
Ert dnr U2012/2148/F

Sveriges universitetslärarförbund (SULF) har genom remiss, daterad 2012-04-26, givits möjlighet att svara på ovanstående betänkande.

Sammanfattande synpunkter
På ett principiellt plan anser SULF att forskning ska ske inom ramen för universitet och högskolor. För att forskningens integritet och trovärdighet ska värnas är det viktigt att forskningspolitiken bedrivs så att den stärker den akademiska friheten. SULF anser också att forskningens kvalitet förbättras genom att forskare interagerar med studenter. Därför är vi generellt tveksamma till att för mycket forskning ska bedrivas av myndigheter som inte är lärosäten.

SULF välkomnar ändå betänkandets genomgång av kvalitetssäkringen vid statliga myndigheter. Det är glädjande att utredningen kommit fram till slutsatsen att kvalitetssäkringen håller en hög eller tillfredsställande nivå vid så gott som alla myndigheter. Vi konstaterar också med intresse att de forskare som är anställda vid instituten är framgångsrika i att söka externa forskningsmedel. Skälen till det uppges vara att de inte behöver inkludera lönemedel i sina ansökningar, att de i huvudsak är tillsvidareanställda och att de arbetar tillsammans för att nå av organisationen uppsatta gemensamma mål. SULF har vid många tillfällen påpekat att trygga och förutsägbara karriärvägar för forskare leder till bättre forskning, vilket alltså stöds av de resultat som utredningen redovisar. Bra anställningsförhållanden leder till större framgång i att söka forskningsmedel.

Förutom ovanstående skäl som orsaker till att forskare vid instituten är framgångsrika i att söka medel vill SULF göra regeringen uppmärksam på ytterligare en tänkbar anledning. Alla forskare söker medel enligt principen om full kostnadstäckning. Men nivån på de indirekta kostnaderna varierar mellan olika lärosäten och mellan lärosäten och institut. Det betyder att innebörden av begreppet ”full kostnadstäckning” är olika i relation till olika bidragstagare. Forskare anställda vid universitet och högskolor måste ansöka om högre summor än forskare som är anställda vid institut. Det innebär att forskningsfinansiärerna får ”mer forskning för pengarna” på institut än på lärosäten. Ur finansiärens synvinkel kan det leda till att projekt placerade vid universitet och högskolor framstår som dyrare och mindre attraktiva.

SULF kommer nedan att kommentera förslagen i den ordning de redovisas i betänkandet.

Seminarier för handläggare i Regeringskansliet
SULF tillstyrker förslaget om seminarier för handläggare i Regeringskansliet med motiveringen att det är viktigt att dessa har en så hög kunskap som möjligt om villkoren för forskning vid FoU-myndigheter.

Nätverk för FoU-myndigheter
SULF anser att forskning ska ske inom ramen för universitet och högskolor och att mängden forskning som sker inom ramen för FoU-myndigheter bör begränsas. Vi har inget att invända mot att det skapas nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de FoU-myndigheter som finns men vill betona vikten av att företrädare för universitet och högskolor ingår i dessa nätverk. Detta för att stärka kopplingen och garantera en hög kvalitet på den forskning som utförs på FoU-myndigheter.

Övervägande av styrningsformerna för forskningsverksamheten hos vissa FoU-myndigheter
SULF håller med utredaren om att styrningen av FoU-myndigheternas forskning har en alltför hög detaljeringsgrad. För att forskning ska kunna leda till ny kunskap måste forskare själva besluta om innehåll och metod. SULF anser att en alltför hård styrning riskerar att bli kontraproduktiv och leda till brist på nytänkande. Vi är också eniga med utredaren i att det är tveksamt om departementen har den vetenskapliga kompetens som krävs för att besluta vilka forskare som ska ges finansiering och till vilket ändamål. SULF tillstyrker därför förslaget om att överväga styrningsformerna.

Ett vetenskapligt råd vid varje FoU-myndighet
SULF tillstyrker förslaget om ett vetenskapligt råd med externa experter. Vi förutsätter att det sätts samman av personer med hög vetenskaplig kompetens, verksamma inom akademin.

Snara åtgärder för höjd nivå på vissa myndigheters kvalitetssäkring
SULF tillstyrker förslaget.

Regelbunden utvärdering av myndigheternas forskningsverksamhet
SULF tillstyrker förslaget och förutsätter att den vetenskapliga kvaliteten garanteras genom att företrädare för universitet och högskolor ingår i de externa expertgrupper som utför utvärderingen.

Utvärderingar av överföringarna av FoU från myndighet till UH
SULF är i enighet med vad som sagt ovan positiva till att forskning överförs från FoU-myndigheter till UH. Kvalitetssäkringen av forskningen där ska naturligtvis ske enligt akademins gängse metoder.

För Sveriges universitetslärarförbund

Git Claesson Pipping
Förbundsdirektör

Karin Åmossa
Chefsutredare

Fler nyheter