Sök efter:

Remissvar: Nordiska Afrikainstitutet

Remissvar

Förbundets principiella uppfattning är att all offentligt finansierad forskning i Sverige ska bedrivas inom ett universitet eller en högskola om inte mycket starka skäl talar för något annat.

REMISSVAR

Nordiska Afrikainstitutets organisation och funktion
Ert dnr Rnr 39.13

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, har tagit del av Statskontorets översyn av myndigheten och de förslag man där lämnar till regeringen.

Förbundet tillstyrker förslagen.

Förbundets principiella uppfattning är att all offentligt finansierad forskning i Sverige ska bedrivas inom ett universitet eller en högskola om inte mycket starka skäl talar för något annat. Förbundet tillstyrker mot bakgrund av detta och de överväganden som görs i översynen att verksamheten vid Nordiska Afrikainstitutet förs över till ett lärosäte och det förefaller naturligt att den övergår till Uppsala universitet utifrån de skäl Statskontoret anger.

Förbundet vill dock peka på några saker som vi anser vara viktiga att beakta vid en överföring av verksamheten.

Den unika erfarenhet som finns vid myndigheten behöver tas till vara om dess uppdrag ska bedrivas inom ramen för ett lärosäte. Den främsta resursen här finns i personalens kompetens och vi anser därför att det är lämpligt att verksamheten i sin helhet, d.v.s. både forskande och annan personal förs över till den nya huvudmannen. Förbundet är dock inte övertygad om att verksamheten bedrivs bäst som en separat enhet inom lärosätet, t.ex. en centrumbildning. Det bör snarare vara upp till det övertagande lärosätet att bestämma hur man organisatoriskt ska placera verksamheten. Under alla omständigheter förutsätter förbundet att de ekonomiska och andra resurser som behövs för att bedriva verksamheten med hög kvalité utifrån det uppdrag man får ställs till lärosätets förfogande.

Stockholm den 27 maj 2013

Robert Andersson
Förhandlingschef

Fler nyheter