Sök efter:

Remissvar: Ny yttrandefrihetsgrundlag?

Då publicering av material kan ske på olika sätt och i olika medier anser förbundet att den föreslagna Ansvarsmodellen är den modell som främst tillgodoser kraven på skydd för yttrandefrihet för angivet material.

Remissvar

Stockholm den 4 februari 2011

Saco
Box 2206
103 15 Stockholm
Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller (SOU 2010:68).

Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig i ovanstående ärende och får anföra följande.

Yttrandefrihetskommittén redogör i betänkandet utförligt de problem som idag finns inom området för tryck- och yttrandefriheten. Problemen uppstår bland annat till följd av den tekniska utvecklingen men också till följd av behovet av en anpassning till EU:s regelverk.

I betänkandet redovisar inte kommittén något slutligt förslag till reglering utan väljer istället att redovisa tre olika modeller till ny reglering.
Förbundet vill i detta sammanhang lyfta fram de problem som inte har behandlats av kommittén men som kan uppstå i den verksamhet som bedrivs inom universitets- och högskoleområdet.

Det i sig upphovsrättsligt skyddade material som framställs av lärare och studenter i form av föreläsningar, tentamensfrågor och -svar samt uppsatser kan offentliggöras och publiceras i olika former såväl digitalt som i tryckt version, liksom i form av pdf-fil, tryckt skrift och/eller i tidskrift. Enligt förbundets uppfattning bör det föreligga en reglering för publicering, oberoende av i vilken form det sker. Då publicering av material kan ske på olika sätt och i olika medier anser förbundet att den föreslagna Ansvarsmodellen är den modell som främst tillgodoser kraven på skydd för yttrandefrihet för angivet material.

Från förbundets synvinkel kan även ett annat problem skönjas. Ideella organisationer har regelmässigt en egen hemsida som ett verktyg för information om förbundens verksamhet. Såvitt förbundet vet är det oklart huruvida en hemsida som till exempel förbundets egen faller under reglerna för tryckt periodisk skrift eller om förbundet bör ansöka om ett utgivningsbevis. På hemsidan publicerar förbundet såväl ett urval artiklar från vår förbundstidning Universitetsläraren, som i tryckt form distribueras till förbundet samtliga medlemmar, som tidigare nummer i sin helhet, i pdf-format. Vidare finns på hemsidan material som inte publiceras i Universitetsläraren, och då särskilt material av nyhetskaraktär. Slutligen finns det på hemsidan material som inte är avsedd att publiceras i tidskriften. Enligt förbundets uppfattning är detta en fråga som kan anses vara relevant för utredningen och som det finns ett starkt önskemål från förbundet att få löst.

Av de tre modeller som presenterats av utredningen i betänkandet är det enligt förbundets uppfattning mest fördelar med Ansvarsmodellen. Fördelen med Ändamålsmoddelen är att den harmonierar med den reglering som finns inom EU, men enligt förbundets uppfattning har den vissa brister som inte finns i Ansvarsmodellen.

Verksamhetsmodellen har den bristen att det skydd för yttrandefrihet som skulle finnas enbart skulle omfatta ”redaktioner”. Som framgår av beskrivningen ovan har förbundet på sin hemsida material av olika slag. Utifrån förbundets verksamhet vore det orimligt att del av materialet skulle omfattas av skyddet för yttrandefrihet medan samma material inte skulle göra det beroende på om det finns i tidskriften eller ej.

Fördelarna med Ansvarsmodellen är enligt förbundets uppfattning att den är teknikneutral, liksom de övriga modellerna, men att den är tydlig vad gäller ansvaret. Oberoende av om det finns ett utgivningsbevis eller om det på hemsidan finns angivet en ansvarig utgivare är det en trygghet att det är tydligt att materialet omfattas av grundlagsskyddet för yttrandefrihet.
Den osäkerhet som kan förefinnas vad avser meddelarskyddet kan, som utredningen påpekar, lösas med en godtros-regel.

Sammanfattningsvis förespråkar således förbundet Ansvarsmodellen i första hand.

Stockholm som ovan

Carl Falck
Förbundsjurist

Fler nyheter