Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Remissvar över delrapporten Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor avgiven av Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Enligt förbundets uppfattning är det av avgörande betydelse att lärare och forskare har reella möjligheter att bidra till en utveckling av verksamheten för möjligheterna att kunna utveckla de innovationsstödjande verksamheterna. Förbundet noterar därför med tillfredsställelse att utredaren inte föreslår några förändringar i de immateriella tillgångarna. Den fria forskningen är en förutsättning för att forskningsbaserade idéer skall kunna utvecklas.

Remissvar

2012-06-05

Ert dnr U2012/2313/FSveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående rapport och får avge följande remissvar.

Förbundet avstår från att ha synpunkter på de delar av rapporten som avser förändringar i högskolelagen (utveckling och tydliggörande av tredje uppdraget), kapitalförsörjningsfrågor och införande av holdingbolag.

Förbundet delar utredningens uppfattning att doktorander och andra studerande kan vara en resurs för universitet och högskolor vad avser frågan om att utveckla forskningsbaserade idéer till lönsamma företag.

Vidare anser förbundet att de anställda i övrigt också är betydelsefulla för att möjligheterna till att ta tillvara innovationer skall kunna förbättras. De incitament som utredningen nämner som kan vara aktuella för lärare och forskare anser förbundet vara relevanta, varför förbundet i huvudsak delar utredningen uppfattning i denna del. Förbundet vill dock lyfta fram att dessa frågor kan beröra såväl tolkningen av gällande kollektivavtal genom incitamentets betydelse för löneutveckling som att vissa frågor också skall vara föremål för medbestämmandeförhandlingar. Det är därför viktigt att betona att det inte enbart är en fråga för det enskilda lärosätet att fatta beslut om utan att det också förutsätter samverkan med de fackliga organisationerna.

Utredaren framför att han i sitt slutbetänkande avser att komma med ett förslag till komplettering av föreskrifterna i 4 kap 3-4 §§ avseende bedömningsgrunderna för anställning av professor och lektor. Förbundet har därför för avsikt att återkomma med eventuella synpunkter inom detta område inför kommande remissrunda.

Enligt förbundets uppfattning är det av avgörande betydelse för möjligheterna att kunna utveckla de innovationsstödjande verksamheterna att lärare och forskare har reella möjligheter att bidra till en utveckling av verksamheten. Förbundet noterar därför med tillfredsställelse att utredaren inte föreslår några förändringar i de immateriella tillgångarna. Den fria forskningen är en förutsättning för att forskningsbaserade idéer skall kunna utvecklas.

Stockholm som ovan

Carl Falck
Förbundsjurist

Fler nyheter