Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Remissvar: Patentskydd för biotekniska uppfinningar

Remissvar

Patentskydd för biotekniska uppfinningar

(SOU 2008:20) Dnr Ju2008/2345/L3

Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss, och får anföra följande. Förbundet har under hand erhållit anstånd med avgivande av yttrandet.

Förbundet anser att det utifrån etiska utgångspunkter måste vara tydligt vad som är möjligt att ta patent på. Den rättsliga regleringen måste värna människovärdet och den personliga integriteten. Förbundet anser att denna utgångspunkt på lämpligt sätt bör framgå av lagstiftningen.

Värdet av ett patent är att det företag som satsat pengar på att utveckla en produkt har ensamrätt till produktens ekonomiska värde under en viss tid. Detta innebär att det finns ett incitament att utveckla produkter. Det finns dock en risk att forskningsresultat som omfattas av patent leder till att forskningsresultaten inte kan utnyttjas vidare i forskningen. SULFs grundläggande uppfattning är att rätten till patent inte får innebära begränsningar av den fria forskningen.

Patentsystemet kan komma i konflikt med den fria forskningen, liksom avarter av de så kallade patentkontrakten. Den fria forskningen, och det fria utbytet av erfarenheter och slutsatser som kommer fram vid forskning, är ovärderligt för utvecklingen av forskningen. Utifrån hur långt forskningen har framskridit, måste det vara forskarna själva som bedömer när forskningsresultaten skall offentliggöras och på vilket sätt.
SULF föreslår därför att detta tydligare skall framgå av lagstiftningen.
Stockholm som ovan
Sveriges universitetslärarförbund

Christoph Bargholtz, förbundsordförande
Carl Falck, förbundsjurist

Fler nyheter