Sök efter:

Remissvar: PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler för att främja vidareutnyttjande av handlingar

Remissvar

PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen. Mot detta har förbundet inget att erinra.

Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovan angivna remiss, och får anföra följande.

PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen. Mot detta har förbundet inget att erinra.

Förbundet noterar att undantag fortfarande kommer att gälla för universitet och högskolor och för organisationer som inrättats för överföring av forskningsresultat (andra utbildnings- och forskningsinstitutioner). Vidare noterar förbundet att tredjemans upphovsrätt skyddas vilket är särskilt viktigt då det finns en utveckling att forskningsresultat gör tillgängligt genom så kallad Open Access. Såsom utredningen noterar tillhör de immateriella rättigheterna forskaren och kan därför ej omfattas av PSI-lagen. Enligt förbundet bör detta framgå av lagtexten, lämpligen som en komplettering av 3 §.

Sammanfattningsvis kan anges att förbundet inte har något att invända mot den föreslagna utvidgningen av PSI-lagens tillämpningsområde.

Stockholm som ovan

Git Claesson Pipping
Förbundsdirektör

Carl Falck
Förbundsjurist

Fler nyheter