Sök efter:

Remissvar: Remissvar över betänkandet Högskolornas föreskrifter

SULF anser att det är värdefullt att det klarläggs vad som är en föreskrift respektive förvaltningsbeslut inom högskolan samt att detta klart framgår av gällande lagstiftning. Däremot ifrågasätter förbundet värdet och behovet av att införa en reglering som innebär att en högskola är skyldig att meddela samtliga beslut i form av föreskrifter.

Remissvar

Utbildningsdepartementet

103 33 Stockholm

2012-06-26

REMISSVAR

Remissvar över betänkandet Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5)
Ert dnr U2012/629/RS

Sveriges universitetslärarförbund SULF har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående betänkande och får avge följande remissvar.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en formell översyn av högskolornas regelgivning, men ej haft i uppdrag att föreslå några sakliga ändringar i högskolornas regelverk.

SULF anser att det är värdefullt att det klarläggs vad som är en föreskrift respektive förvaltningsbeslut inom högskolan samt att detta klart framgår av gällande lagstiftning. Däremot ifrågasätter förbundet värdet och behovet av att införa en reglering som innebär att en högskola är skyldig att meddela samtliga beslut i form av föreskrifter.

Förbundet är medvetet om att högskolorna idag ofta åsidosätter gällande lagstiftning och praxis när det gäller att fatta myndighetsbeslut. Enligt förbundets uppfattning måste dessa brister åtgärdas. Dock förefaller det mindre effektivt att återbörda ordningen genom att införa denna typ av föreskrifter. Mer tidseffektivt och mindre administrativt omfattande vore att lärosätena tvingades följa gällande lagstiftning och praxis.

Utredningen föreslår införandet av en ny 17 § i 1 kapitlet Högskoleförordningen. Enligt förbundet är det en onödig reglering att varje högskola i föreskriftsform skall besluta om sin inre organisation, delegering av beslutsrätt och handläggning av ärenden samt formerna i övrigt för verksamheten.

Högskolestyrelsens beslut avseende till exempel delegering av beslutsbefogenheter nedåt i organisationen är enligt förbundets uppfattning inte en sådan fråga att det är lämpligt eller ens behövs regleras i form av föreskrift. SULF ser heller inte något behov av att högskolornas inre organisation skall beslutas i form av en föreskrift. Detta särskilt som arbetet med att hantera och publicera föreskrifterna medför ett avsevärt medarbete som kan ta resurser från de verksamheter som är högskolans uppgift.
SULF ser heller inte skäl till att frångå den nuvarande ordningen vad gäller fastställande av behörighetsgrunder för anställandet av professorer och lektorer eller i övrigt vad avser högskolornas anställningsordningar. Enbart skälet till att det kan anses behöva anges att det är en föreskrift är inte tillräckligt för att frångå en idag fungerande ordning. Införandet av en reglering att anställningsordningarna skall vara föreskrifter innebär en tröghet att införa behövda förändringar som också innebär att förändringar tar tid samt är kostsamma.

Förbundet avstyrker därför ovan angivna förslag till reglering.

I övriga delar av betänkandet avstår förbundet från att avge synpunkter.

Stockholm som ovan

Carl Falck
Förbundsjurist

Fler nyheter