Sök efter:

Remissvar: Transpersoner i Sverige

Remissvar

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2017-12-19, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag.

SULF:s synpunkter
SULF begränsar sitt yttrande till att gälla de förslag som vi bedömer har störst betydelse för högskolan.
Betänkandet innehåller förslag om att nationella riktlinjer ska tas fram: Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet och Myndigheten för yrkeshögskolan får ett gemensamt uppdrag att utreda och ta fram riktlinjer kring hur nya betygsdokument kan tas fram inom respektive utbildningsväsende.

SULF tillstyrker förslaget med motiveringen att tydliga och gemensamma riktlinjer för hur nya betygsdokument kan tas fram är viktigt för rättssäkerheten för studenterna. Det är också viktigt att de som ska utfärda handlingarna vet hur detta ska göras.
Utredningen föreslår också att en ny utredning bör tillsättas i syfte att säkerställa rätten för personer med ändrat juridiskt kön att få ut betygsdokument och närliggande handlingar i sitt nya personnummer.

SULF tillstyrker förslaget med motiveringen att det är viktigt att eventuella hinder för full acceptans för den som har ändrat sitt juridiska kön klarläggs.

Fler nyheter