Sök efter:

Remissvar: Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön

Remissvar

Till Utbildningsdepartementet

Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön (PM 2010-02-12)
Ert dnr U2010/832/UH

Utbildningsdepartementet har genom remiss givit bland andra Sveriges universitetslärarförbund (SULF) möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria.
SULF tillstyrker förslaget
Som redan framgått av förbundets nyligen avlämnade remissvar på promemorian, daterad 2010-01-18, har SULF inga invändningar mot att bestämmelsen i högskoleförordningen om gynnande av underrepresenterat kön vid i övrigt likvärdiga meriter tas bort ur förordningen (7 kap. 12 §). Skälet för vårt tillstyrkande är att lärosätenas tillämpning av nuvarande bestämmelse inte visat sig hålla vid nyligen gjorda rättsliga prövningar. Förbundet hälsar också med tillfredsställelse regeringens avsikt att göra en översyn av bestämmelsen om undantag i 2 kap. 6 § i diskrimineringslagen
För Sveriges universitetslärarförbund

 

Git Claesson Pipping
förbundsdirektör

Ann Fritzell
chefsutredare

Fler nyheter