Sök efter:

Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande

SULF ställer sig positivt till valideringsdelegationens förslag om att lärosätenas uppdrag att validera tidigare kunskaper ska förtydligas och förstärkas. Högskolans resurser ska inte användas till att utbilda personer i sånt som de redan kan. En absolut förutsättning för att arbetet med validering ska utvecklas i en positiv riktning är att lärosätena får ersättning för det faktiska arbete som de gör.

Remissvar

REMISSVAR

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

Ert dnr U2018/01749/UH

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) har genom remiss, daterad 2018-05-02, givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande. Vårt svar begränsar sig, med ett undantag, till betänkandets konkreta förslag.

SULF:s övergripande synpunkter

SULF ställer sig positivt till valideringsdelegationens förslag om att lärosätenas uppdrag att validera tidigare kunskaper ska förtydligas och förstärkas. Högskolans resurser ska inte användas till att utbilda personer i sånt som de redan kan. En absolut förutsättning för att arbetet med validering ska utvecklas i en positiv riktning är att lärosätena får ersättning för det faktiska arbete som de gör. På grund av en långt gående urholkning av resurserna till utbildning på grund- och avancerad nivå är det inte acceptabelt att påföra ytterligare krav på universitetslärare som inte ryms inom deras ordinarie arbetstid. Det skulle drabba studenterna som redan idag får alltför lite tid med sina lärare.

SULF:s synpunkter på valideringsdelegationens förslag

Valideringsdelegationens förslag: 6 kap. 6 och 7 §§ i högskoleförordningen ska slås ihop till en paragraf, 7 §. Bestämmelsen ska ange att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utvecklade kunskaper och färdigheter. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar och målen för utbildningen för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.

En ändring ska också göras för att utvidga möjligheterna till tillgodoräknanden för kompetens som utvecklats i informella och icke-formella sammanhang. En student ska därför ha rätt att tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som har utvecklats på annat sätt. Rätt till tillgodoräknande gäller kunskaper och färdigheter som studenten har utvecklat 1. genom att ha gått igenom en högskoleutbildning med godkänt resultat vid en svensk högskola, 2. genom att ha gått igenom en högskoleutbildning med godkänt resultat vid en utländsk högskola, 3. på annat sätt än som avses i 1 eller 2 och som har dokumenterats i en kvalifikation som anges i bilagan till förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande eller som enligt beslut enligt den förordningen motsvarar en nivå i referensramen, eller 4. i yrkesverksamhet eller på annat sätt. Högskolan ska pröva ansökan om tillgodoräknande. Ett beslut om tillgodoräknande ska gå att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

Till följd av föreslagna ändringar i högskoleförordningen ska ändringar göras även i skollagen (2010:800) och i sju andra förordningar. De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019.

SULF:s kommentarer: SULF tillstyrker valideringsdelegationens förslag om ett mer flexibelt och generöst tillgodoräknande. I ett föränderligt samhälle är det särskilt viktigt att kunskaper och färdigheter som tillägnats på annat sätt än genom formell utbildning,  t ex genom självstudier eller yrkesverksamhet, kan ses som en resurs för personer som vill utbilda sig vidare på en högre nivå, ställa om eller komplettera sin kompetens utan att gå den långa vägen över en hel utbildning.

Uppdraget om validering finns redan till högskolorna men fungerar dåligt, inte minst för att högskolorna idag inte får någon ersättning för det omfattande arbete som validering innebär. SULF:s bedömning är att det inte saknas kunskaper om hur validering kan göras. Universitetslärare bedömer studenters kunskaper varje dag, men utan ett väl fungerande ramverk och ersättning för det arbete som ska göras blir de kunskaperna inte utnyttjade.

Valideringsdelegationens förslag: Fler uppgifter om studenter ska föras in både i högskolornas studieregister och i Statistiska centralbyråns universitets- och högskoleregister. Registrering av uppgifter om studier inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid statliga universitet och högskolor ska vad gäller registrering av tillgodoräknande enligt högskoleförordningens bestämmelser utvidgas till att även innefatta registrering av grunden för tillgodoräknandet. Med grund för tillgodoräknande avses de grunder som anges i föreslagna 6 kap. 7 § andra stycket högskoleförordningen.

Vidare ska Statistiska centralbyråns universitets- och högskoleregister, som innehåller uppgifter om studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, även innehålla uppgifter om tillgodoräknade enligt högskoleförordningens bestämmelser på samma sätt som det i dag registreras för tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå. Statistiska centralbyråns universitets- och högskoleregister ska vad gäller registrering av tillgodoräknande enligt högskoleförordningens bestämmelser även innehålla grunden för tillgodoräknandet. Detta gäller studenter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019. De äldre bestämmelserna ska fortfarande gälla i fråga om ansökningar om tillgodoräknande som kommer in till högskolan före ikraftträdandet. Valideringsdelegationen föreslår slutligen att stöd ska ges för utvecklingsarbete för registrering av uppgifter om tillgodoräknande i lärosätenas studiedokumentationssystem Ladok.

SULF:s kommentarer: SULF tillstyrker förslaget om en förbättrad redovisning av tillgodoräknanden med motivationen att det är viktigt att kunna följa utvecklingen över tid. Detta under förutsättning att resurserna för detta inte tas ur utbildningsanslaget.

Valideringsdelegationens förslag: Universitets- och högskolerådets uppdrag att främja lärosätenas arbete med erkännande av tidigare lärande ska vara ett långsiktigt uppdrag. En ändring med denna innebörd införs därför i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet. Förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2019. Universitets- och högskolerådets uppdrag att stödja utveckling av metoder för bedömning av tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter förlängs till och med år 2020.

SULF:s kommentarer: SULF tillstyrker valideringsdelegationens förslag om att ge UHR ett långsiktigt uppdrag om ett fortsatt utvecklingsarbete. UHR besitter stor kompetens inom området och har en viktig roll i att främja lärosätenas arbete med validering.

Valideringsdelegationens bedömning: En särskild ersättning bör utbetalas till universitet och högskolor för tillgodoräknanden som baseras på kunskaper och färdigheter som utvecklats på annat sätt än genom svensk eller utländsk högskoleutbildning. Ersättningen bör vara schabloniserad och baseras på en genomsnittlig kostnad för en bedömning av tidigare lärande.

SULF:s kommentarer: SULF delar Valideringsdelegationens bedömning om att det behövs en resurstilldelning som beaktar kostnader för bedömning av tidigare lärande. SULF anser dock att delegationen borde ha formulerat detta som ett förslag och inte i form av en betydligt svagare ”bedömning”.

SULF håller inte med valideringsdelegationen om att bara beviljade tillgodoräknanden ska ges en särskild ersättning. Med tanke på att det nuvarande resurstilldelningssystemet med automatik urholkar resurserna till utbildningen, se SULF:s rapport Systemfel i kunskapsfabriken – om urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning, behöver lärosätena försäkras om att de får ersättning för det faktiska arbete som de gör, och det oavsett om en valideringsprocess leder till beviljat tillgodoräknande eller inte. Om lärosätena bara får ersättning för beviljade tillgodoräknanden går det oundvikligen ut över studenter som är inom den ordinarie utbildningen. Universitetslärares faktiska arbete måste betalas, alldeles oavsett utfall. Det är därför viktigt att valideringsdelegationens bedömningar och förslag kopplas samman med det arbete som pågår inom styr- och resursutredningen, Strut. Huruvida beloppet 15 000 kr är en rimlig ersättning är svårt att bedöma. Vårt förslag är att man tar en dialog med SUHF om vilken nivå som motsvarar faktiska kostnader för en valideringsprocess.

Valideringsdelegationens förslag: Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att genomföra en granskning av lärosätenas arbete med erkännande av tidigare lärande.

SULF:s kommentarer: SULF har inga invändningar mot att UKÄ får i uppdrag att i en tematisk utvärdering undersöka lärosätenas arbete med validering med motiveringen att det är viktigt att identifiera de lärosäten som har fungerande system för validering och att goda exempel får spridning.

Valideringsdelegationens förslag: Uppdragsutbildning får innefatta tillgodoräknande inom utbildningen. Med tillgodoräknande avses att den som deltar i uppdragsutbildning får tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter som deltagaren har utvecklat genom tidigare utbildning, i yrkesverksamhet eller på annat sätt, om det inte finns en väsentlig skillnad mellan de kunskaper och färdigheter som deltagaren åberopar och målen för den uppdragsutbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Ändringarna i förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

SULF:s kommentarer: SULF har inga invändningar mot att även uppdragsutbildning ska omfattas av förslagen om validering.

Jämställdhetskonsekvensanalys

Valideringsdelegationens betänkande saknar helt ett jämställdhetsperspektiv och har inte gjort en konsekvensanalys om hur jämställdheten mellan kvinnor och män skulle påverkas av förslagen i betänkandet. Eftersom den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad är det rimligt att anta att validering av t ex yrkeskunskaper kommer att få olika effekter för kvinnor och män. SULF skulle därför vilja tillägga att en jämställdhetskonsekvensanalys behöver göras innan riksdagen beslutar om förslagen.

För Sveriges universitetslärare och forskare

Mats Ericson                                              Karin Åmossa

Förbundsordförande                                   Chefsutredare

 

Fler nyheter