Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Anställning

Utlysning av tjänst

Statlig sektor

Krav på information om lediga anställningar

Ett statligt lärosäte som tänker anställa måste informera om det så att de som är intresserade av att söka anställningen kan göra det inom viss tid. Detta framgår av 6 §  anställningsförordningen. Huvudregeln är alltså att ett statlig lärosäte ska informera om lediga anställningar. Vad kravet på information om lediga anställningar innebär i praktiken framgår inte av anställningsförordningen utan det är upp till varje lärosäte att bedöma vad som är det bästa sättet att nå dem som kan tänkas vara lämpade för och intresserade av anställningen med informationen, till exempel genom en annons i dagspress, fackpress eller på extern webbplats. Det är också rimligt att informationen om den lediga anställningen anslås på lärosätets anslagstavla och publiceras på lärosätets webbplats.

Det är bara om det finns särskilda skäl som talar mot ett sådant förfarande som skyldigheten att informera om lediga anställningar inte gäller (6 § 3 st. anställningsförordningen). Särskilda skäl är bland annat då en arbetstagare omplaceras enligt 7 § 2 st. LAS till en ledig anställning eller då någon har företrädesrätt till återanställning.

Varje statligt lärosäte ska också ha en anställningsordning (2 kap. 2 § 9. högskoleförordningen). Anställningsordningen ska innehålla de regler för anställning och befordran av lärare som lärosätet tillämpar. I en anställningsordning anges ofta hur lärosätet avser att uppfylla kravet på information om lediga anställningar.

Anmälan till Arbetsförmedlingen

När en myndighet/ett lärosäte i en annons informerar om en ledig anställning eller vidtar någon annan åtgärd för att utanför myndigheten söka personal till en ledig anställning, ska myndigheten samtidigt anmäla detta till Arbetsförmedlingen (enligt 2 § förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar). Anmälan behöver emellertid inte göras om myndigheten/lärosätet avser att anställa en person som blivit uppsagd från en tidigare statlig anställning eller som är arbetshandikappad. Vidare kan Arbetsförmedlingen medge undantag från anmälningsskyldigheten, om det finns särskilda skäl för det.

Privat sektor

Inom privat sektor finns ingen skyldighet att vare sig informera om lediga tjänster eller att anmäla lediga tjänster till Arbetsförmedlingen. Däremot kan det inom verksamheten finnas anställningsordningar, policys eller andra regler som verksamheten ska arbeta efter. Exempelvis kan detta vara hur annonsering och tillsättningen av en ny tjänst ska hanteras.