Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Semester

Din rätt till semester

Semester är din möjlighet till vila och återhämtning. Din rätt till semester regleras både i semesterlagen och i kollektivavtal och så snart du påbörjar en anställning så börjar du tjäna in till din kommande semester.

Det är tyvärr vanligt att medlemmar inte är lediga på semestern, men det är viktigt att du utnyttjar din rätt till semester och inte arbetar utan återhämtar dig för att kunna prestera resten av året.

Det är också värt att tänka på att de försäkringar som omfattar dig på arbetsplatsen och under resan till och från arbetsplatsen kanske inte gäller om du befinner dig på arbetsplatsen under din semester och en olycka skulle inträffa. Det är därför viktigt att i förväg informera arbetsgivaren om att man kan behöva besöka arbetsplatsen under sin semester för att ta hand om vissa arbetsuppgifter och att de då kommer att intyga att man var i arbete om något skulle hända. Man kan med fördel komplettera sitt försäkringsskydd genom att teckna försäkring genom Folksam. Denna olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt.

Om du är statligt anställd regleras din rätt till semester i kollektivavtalet Villkorsavtal-T och i lokala kollektivavtal. Detta gäller även för den som är anställd som doktorand på ett statligt lärosäte.

Du som är doktorand eller postdok med stipendium har ingen anställning och kan därför inte ha semester i semesterlagens avseende. Det är därför viktigt att även du som har stipendium organiserar arbetet på ett sådant sätt att längre perioder av vila och återhämtning är möjlig.

Antalet semesterdagar

Medan semesterlagen enbart garanterar 25 semesterdagar per år har statligt anställda genom kollektivavtalet Villkorsavtal-T rätt till fler semesterdagar enligt tabellen nedan:

Till och med det år du fyller 29 år       28 semesterdagar
Från och med det år du fyller 30 år    31 semesterdagar
Från och med det år du fyller 40 år    35 semesterdagar

Intjänandeår och semesterår

Intjänandeår är det år du kvalificerar dig för semester och semesterår är det år du tar ut semestern. Som statligt anställd är sammanfaller intjänandeår med semesterår och är detsamma som kalenderår. Det innebär att det är din anställning under innevarande kalenderår som ligger till grund för din semester under detta kalenderår.
Detta kan påverka hur många betalda semesterdagar du har rätt till. Om du exempelvis anställs halvvägs genom året innebär det att du har rätt till färre betalda semesterdagar än om du varit anställd hela året. Du har dock i sådant fall även rätt till obetald semesterledighet.

Sparad semester

Om du av olika orsaker inte vill ta ut all din intjänade semester kan du under vissa förutsättningar spara den till kommande semesterår. För att ha möjlighet att spara semester måste du det innevarande semesteråret ha rätt till fler än 20 betalda semesterdagar och du måste dessutom ha tagit ut minst 20 av årets semesterdagar. Som mest får du ha 30 sparade semesterdagar.

Semesterns förläggning

Det är arbetsgivaren som bestämmer hur semestern ska förläggas över året. Detta ska dock ske med hänsyn till den anställdas önskemål. Under förutsättning att inget annat avtalats gäller dessutom semesterlagens 12§ som klargör att semesterledighet ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.

På många lärosäten finns lokala kollektivavtal som reglerar semester för universitetslärare i form av schablonsemester. Schablonsemester innebär att universitetslärares hela årssemester förläggs, om inte annat överenskommits, schablonmässigt med början från första måndagen efter midsommar. Kontakta din lokala fackliga företrädare för att veta mer om semesterns förläggning vid ditt lärosäte.

Semesterlön och semestertillägg

Villkorsavtal-T ger dig rätt till semesterlön motsvarande din aktuella fasta lön samt ett semestertillägg när du har semester. Semestertillägget utgörs av:

  • 0,49 procent för varje betald semesterdag av den för arbetstagaren vid semestertidpunkten aktuella fasta lönen per månad plus
  • ett belopp motsvarande 0,48 procent för varje betald semesterdag multiplicerat med summan av sådana rörliga lönetillägg som har betalats ut till arbetstagaren året före semesteråret och i vilka semestertillägg inte redan ingår.

Semesterersättning

Om du slutar din anställning vid lärosätet innan du har haft möjlighet att få ut all betald semester du har rätt till betalar lärosätet istället ut semesterersättning.

Semesterersättning betalas ut med ett belopp för varje outtagen semesterdag motsvarande 4,6 procent av den fasta lön per månad i anställningen som gäller när anställningen upphör plus semester tillägg.

Enbart för Saco-S medlemmar har semestertillägget höjts enligt Villkorsavtal-T till 0,49 procent per semesterdag och enligt AVA-T till 0,70 per semesterdag.

Enskilda överenskommelser

Det är möjligt för dig att sluta en enskild överenskommelse om antalet semesterdagar samt semester under del av en dag.  Läs mer om enskilda överenskommelser.

Semesterns förläggning regleras för den som är lärare eller doktorand på ett statligt lärosäte normalt i det lokala arbetstidsavtalet för lärare.

Schablonsemester

På många lärosäten tillämpas så kallad schablonsemester för doktorander och lärare. Det innebär att semestern automatiskt läggs ut under sommaren, vanligtvis med start från måndagen efter midsommar, om man inte skriftligen överenskommer om annat.

Det är inte helt ovanligt att informationen är bristande om vad schablonsemestern innebär och att du själv måste ansöka om att ta ut semestern på annan tid än schablonen för att hindra att den läggs ut automatiskt.

Var uppmärksam på om ditt lokala arbetstidsavtal för lärare innehåller schablonsemester, särskilt om du är doktorand. Det händer att doktorander går miste om att utnyttja sina semesterdagar då de arbetar sommaren igenom omedvetna om att schablonsemester lagts ut.

För att veta om schablonsemester tillämpas vid ditt lärosäte, kontakta din lokala Saco-S-förening eller personalavdelningen på ditt lärosäte.