Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Upphovsrätt
Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Har studenterna rätt att spela in din föreläsning med sina mobiler? Vad händer med ditt undervisningsmaterial när du går i pension? Frågor om upphovsrätten till universitetslärares undervisning är många och komplexa, och i takt med den tekniska utvecklingen blir de fler och fler.

Överlåtelse av upphovsrätt? Tänk på detta!

Att tänka på vid ingående av avtal om överlåtelse av nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material/undervisningsmaterial:


Några hållpunkter vad gäller upphovsrätt

Vad innebär upphovsrätten?

Upphovsrätten är ett skydd mot kopiering (efterbildning) och mot otillåtet offentliggörande och gäller oberoende av lagringsteknik. Upphovsrätten består av en ekonomisk del (rätt till ersättning för kopiering och/eller offentliggörande och en ideell del rätt till namnangivelse och skydd mot ändring/bearbetning. Den ekonomiska delen kan överlåtas helt eller delvis av upphovsrättsmannen men den ideella delen kan inte helt avtalas bort.

Universitetslärarens upphovsrätt – det upphovsrättsliga lärarundantaget.

Det upphovsrättsliga lärarundantaget är en oskriven rättsregel som bygger på lång tradition och som har vuxit fram genom sedvana. Det innebär att vid svenska universitet och högskolor gäller att upphovsrätten till undervisnings-/utbildningsmaterial (läromedel, artiklar, föreläsningar, övningsuppgifter, kompendier, etc.) tillhör de personer som är verksamma där som lärare och forskare. Skälen till lärarundantaget är bl.a. de särpräglade anställningsförhållanden som finns vid universitet och högskolor och som karaktäriseras av en utbredd arbetsfrihet (den akademiska friheten). I utbildningssammanhang innebär det att läraren själv har rätt att utforma sin undervisning och sitt utbildningsmaterial medan institutionen enbart beslutar om omfattningen av undervisningsskyldigheten inom ramen för gällande arbetstidsavtal. Läraren bestämmer också när, var och hur utbildningsmaterialet ska publiceras.

När det gäller verk som har tillkommit i den administrativa delen av lärarens tjänst, t.ex. vid utövande av prefekt eller studierektors befogenheter, föreligger inte någon upphovsrätt utan institutionen/lärosätet har rätt att använda dessa i den egna verksamheten. Det kan vara framtagna scheman, kursplaner, övningsexempel, kursinformation och examinationsfrågor och svar. Arbetsgivaren har nyttjanderätt till sådant material enligt den så kallade tumregeln som innebär att sådana verk får användas i Arbetsgivarens normala verksamhet och i sådan omfattning som någorlunda säkert kunnat förutses när verket kom till.

Krav på lärarens tillstånd för att använda upphovsrättsligt skyddat material, till exempel lärarens utbildningsmaterial

Av lärarundantaget följer att lärarens tillstånd krävs för att ett lärosäte ska få använda upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. lärarens utbildningsmaterial. Kravet på tillstånd gäller bland annat vid ändringar i och överlåtelse av materialet samt vid inspelning och digital spridning av materialet.

Att tänka på vid avtal överlåtelse av nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material t.ex. undervisningsmaterial

Ett tillstånd att använda ett verk kräver inte någon särskild form. Även ett muntligt avtal är bindande för parterna. SULF rekommenderar dock starkt att ett skriftligt avtal upprättas eftersom det då är enklare att veta vad som faktiskt har överenskommits och att kunna bevisa det.

Vad bör finnas med i ett avtal om överlåtelse av nyttjanderätt till t.ex. undervisningsmaterial?

  • Uppgift om vilka som är avtalsparter
  • Avtalets giltighetstid och villkor för uppsägning av avtalet
  • Vilket upphovsrättsligt material som avtalet omfattar
  • Hur lärosätet ska få använda undervisningsmaterialet
  • Vilken ersättning som ska utgå
  • Vilka rättigheter upphovsmannen har till materialet
  • Under vilka förutsättningar avtalet kan hävas av upphovsmannen