Sök efter:
Upphovsrätt
Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Har studenterna rätt att spela in din föreläsning med sina mobiler? Vad händer med ditt undervisningsmaterial när du går i pension? Frågor om upphovsrätten till universitetslärares undervisning är många och komplexa, och i takt med den tekniska utvecklingen blir de fler och fler.

Upphovsrätt till forskningsdata och forskningsmaterial

Det finns inte någon bestämmelse i upphovsrättslagen om anställdas upphovsrätt. De rättsregler som gäller för anställdas upphovsrätt till material som tillskapas i tjänsten bygger i stället på sedvänja och praxis. En sådan sedvänja är det så kallade upphovsrättsliga lärarundantaget inom universitet och högskola.

Det upphovsrättsliga lärarundantaget är en oskriven rättsregel som bygger på lång tradition och som har vuxit fram genom sedvana. Lärarundantaget innebär att huvudregeln är att upphovsrätten till både undervisnings- och forskningsmaterial tillhör de personer som är verksamma vid universitet och högskolor som lärare och forskare.

För forskningens del innebär lärarundantaget att det är den eller de forskare som har tagit fram forskningsresultat och forskningsmaterial som ensamt eller gemensamt innehar upphovsrätten till materialet, och inte arbetsgivaren. Detta skiljer sig mot vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt.

En förutsättning för att forskningsdata och forskningsmaterial ska omfattas av upphovsrätt är att materialet har så kallad verkshöjd. Det innebär ett krav på att materialet har ett visst mått av originalitet och självständighet.

Av lärarundantaget följer att forskarens tillstånd krävs för att någon annan, till exempel lärosätet, andra forskare, näringslivet och så vidare. ska få nyttjanderätt till ett upphovsrättsskyddat forskningsmaterial. I situationer då flera forskare gemensamt innehar upphovsrätten till forskningsmaterial krävs samtliga upphovsrättsinnehavares samtycke för överlåtelse av nyttjanderätt till materialet. Upphovsrättsinnehavaren har också en rätt att bli namngiven vid publicering. Upphovsrättsskyddet uppstår automatiskt så snart materialet är färdigställt och man behöver inte anmäla eller registrera materialet på något sätt för att få upphovsrätt.

Patenterbara uppfinningar som skapas som ett led i undervisning och forskning tillfaller, inom universitet och högskola, läraren/forskaren och inte arbetsgivaren. Detta framgår uttryckligen i lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Lärosätet har ett ansvar gentemot sina anställda forskare för att bistå med information och stöd i frågor om forskarens upphovsrätt och hur hen tar kontroll över sin upphovsrätt.

Mer information

Öppen tillgång till offentligt finansierad forskning.