Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Utländsk medborgare
Se menyn till höger för information.

Vad krävs för att få svenskt medborgarskap?

Som fackförbund ger SULF medlemmar stöd och råd i frågor som rör medlemmars lön- och anställningsförhållanden.

När det gäller migrationsrättsliga frågor hänvisar SULF dig till Migrationsverket. Det är de som fattar alla beslut om uppehållstillstånd och medborgarskap och har bäst kunskap och information när det gällande rättsläget. Som statlig myndighet har Migrationsverket en skyldighet att svara på dina frågor och ge dig vägledning i ditt ärende.

Genom den information SULF samlat på denna sida ger vi dig som medlem tips och information om regelverket och på så sätt kan du ställa rätt frågor till Migrationsverket utifrån din egen situation. Till Migrationsverkets webbplats.

För att kunna få svenskt medborgarskap ska du normalt ha bott här i minst fem år. Dock räknas inte all tid man bott här med utan det beror på vilken typ av uppehållstillstånd man haft samt vad man uppgett som avsikt med sin vistelse. All tid med permanent uppehållstillstånd får medräknas. Tid med tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av forskarstudier får numera också medräknas eftersom de kan leda till permanent uppehållstillstånd, men bara om man uttryckt att man haft som sin avsikt att stanna i Sverige efter avslutade studier. Därutöver prövar Migrationsverket vad man gjort under sin tid i Sverige, det vill säga om man vidtagit olika åtgärder i syfte att bosätta sig här. Ett krav för att man som icke-nordisk medborgare ska kunna få medborgarskap är att man har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt (det senare gäller EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar från ett land utanför EU/EES samt vissa brittiska medborgare samt anhöriga som bodde i Sverige före Brexit).

Man kan få även få räkna in tid då man är bosatt utomlands, under förutsättning att man är statligt anställd i Sverige men utsänd till annat land.

Regleringen kring bosättningsavsikten, det vill säga om du uppgivit att du din avsikt att stanna i Sverige efter avslutade forskarstudier, har enligt SULF:s erfarenhet skapat en hel del funderingar och frustration. Det har funnits en vitt spridd missuppfattning att man för att överhuvudtaget få uppehållstillstånd inte fick ange att man skulle bosätta sig i Sverige efter doktorandtiden. Denna reglering försvann redan 2006 varefter man utan att riskera avslag på sin ansökan kunnat ange att man hade för avsikt att bosätta sig här efter att man avslutat forskarutbildningen. För att undvika missförstånd och inaktuell information rekommenderar SULF alltid en direktkontakt med Migrationsverket för att säkerställa att du har tillgång till uppdaterad information.

Om din avsikt nu är att stanna i Sverige och detta inte framgår av den information som ligger till grund att för ditt uppehållstillstånd är SULF:s råd att du snarast möjligt anmäler en ändring på denna punkt till Migrationsverket. Detta kan göras redan innan du fått permanent uppehållstillstånd.

Om du redan fått permanent uppehållstillstånd och/eller har ansökt om eller vill ansöka om medborgarskap är vårt råd att du i din ansökan anger att du fått felaktig information. Skicka gärna underlag som styrker att du fått felaktig information. Om du i själva verket hela tiden haft för avsikt att stanna i Sverige, redogör för vad som stöder detta påstående och yrkar att all tid i Sverige ska räknas med som en grund för medborgarskap. Redovisa också vad du gjort i övrigt för att bosätta dig här. Faktorer som vägs in är om du haft din egen bostad (inte nödvändigtvis att du äger den), att du lärt dig svenska, att du ansökt om arbete i Sverige eller att du fått svenskt körkort. Därefter får Migrationsverket pröva din ansökan utifrån detta.

Hur Migrationsverket kommer bedöma och vilka underlag som kommer krävas kan vi inte uttala oss om då frågan, såvitt vi vet, inte prövats slutligt. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till domstol. SULF kan i den processen bidra med råd och stöd till SULF-medlemmar i ett pilotfall, för att få ett principiellt avgörande i frågan.

I en dom har Migrationsdomstolen uttalat att man vid bedömning av ansökan om medborgarskap ska göra en helhetsbedömning. Det faktum att man i tidigare ansökningsmallar svarat på frågan när man avser att lämna Sverige, kan inte vara den enda grunden för att inte bevilja medborgarskap.