Sök efter:

En jämställd akademi

SULF har sammanställt en text om jämställdhet inom akademin:

Hur är nuläget? Vilken analys gör vi? Vilka åtgärder föreslår vi för ökad jämställdhet?

 

Nulägesbeskrivning:
Dagens högskolelandskap karaktäriseras för den forskande och undervisande personalen av osäkra anställningar, jakt på pengar till sina egna löner och brist på tydliga karriärvägar för unga forskare.

Ungefär lika många kvinnor som män disputerar. Av dem blir fler män professorer och karriären tar längre tid för kvinnor. Karriärmässigt unga kvinnor söker inte forskningsmedel i samma utsträckning som karriärmässigt unga män. Färre kvinnor än män har meriteringsanställningar.
Idag är 26 procent av Sveriges professorer kvinnor och ökningstakten har stannat av. En tredjedel av den seniora undervisande och forskande personalen – en högre andel kvinnor än män – är tidsbegränsat anställda. Fler kvinnor än män lämnar akademin på grund av dålig arbetsmiljö.

Analys:
En allt större del av Sveriges forskning finansieras av externa medel med tidsbegränsade anställningar som följd. Alla drabbas, men kvinnor mer än män eftersom de oftare har huvudansvaret för barn och eftersom manliga forskare fortfarande premierar andra män framför kvinnor.
Forskning visar att transparenta procedurer vid tillsättningar gynnar jämställdhet. Tyvärr utannonseras alltför få av de lediga anställningarna i den svenska akademin. Regelsystemets krav på öppna utlysningar där tjänster söks och tillsätts i konkurrens efterlevs bara till viss del och det finns få tjänster för forskare i början av sin karriär. Arbetsmiljön och avsaknaden av tillsvidareanställningar gör att kvinnorna lämnar akademin för tillsvidareanställningar som tillsätts i öppna anställningsförfaranden.
Finansieringssystemet i allmänhet och underfinansieringen av kvinnodominerade forskningsområden i synnerhet bidrar till att successivt utarma akademin på kvinnor. Lägg därtill begränsade möjligheter att kombinera familjebildning med en akademisk karriär så blir det tydligt varför kvinnorna blir allt färre för varje karriärsteg med en fortsatt snedfördelning av makt och inflytande som följd.

Åtgärder för en mer jämställd högskola:

  • Öka andelen basanslag för att möjliggöra ordnade anställningar och öppna utlysningar. Det gynnar jämställdheten och ger högre kvalitet. Basanslagen ska fördelas långsiktigt och inte vara konkurrensutsatta.
  • Skapa attraktiva karriärvägar i akademin där kvinnor och män kan göra karriär på lika villkor.
  • Säkerställ att kraven på öppna utlysningar och transparenta tillsättningsprocesser efterlevs. Tydliga kriterier och transparens gynnar jämställdhet och minskar risken för nepotism.
  • Anställ alla doktorander från dag ett. Förbjud stipendier som ersättning för arbete. Med en tryggad anställning, oavsett kön, säkras också möjligheten till en jämställd föräldraledighet.
  • Öka andelen kvinnliga professorer genom att säkerställa att rekryteringar görs långsiktigt och inte är beroende av externa medel, som vi vet inte delas ut jämställt.
  • Ge alla lärare tid för forskning i tjänsten så att ett nära samband mellan forskning och utbildning kan garanteras. Forskning som en självklar del i tjänsten skulle leda till att fler kvinnor får möjlighet att meritera sig till professorskompetens.jamstalldhet_diagram_andelkvinnorjamstalldhet_diagram_atgarder

 

Här kan du ladda ned En jämställd akademi som pdf: Pdf – Svart på vitt 2016: En jämställd akademi 

Fler nyheter