Sök efter:

Välkommet förslag gällande status som varaktigt bosatt

Nyhet

EU-kommissionen har till den svenska regeringen kommit med ett förslag till reviderat direktiv gällande status som varaktigt bosatt inom unionen. Dessa bestämmelser rör medborgare i länder utanför EU som legalt visas inom unionen. Den som beviljas status som varaktigt bosatt ges utökade möjligheter att bo, studera och arbeta inom unionen.

För att beviljas status som varaktigt bosatt krävs idag att man legalt vistats inom en och samma medlemsstat i minst fem år med vissa typer av uppehållstillstånd eller med uppehållsrätt. Den som i Sverige ges denna status får automatiskt ett permanent uppehållstillstånd.

Kommissionens förslag syftar till att effektivisera och underlätta tredjelandsmedborgares, och deras familjemedlemmars, möjlighet att varaktigt bosätta sig inom unionen och till att underlätta deras möjlighet till rörlighet inom unionen.

SULF har lämnat remissvar till Justitiedepartementet och vi har då bland annat lyft upp

  • SULF menar att ett genomförande av förslaget kommer att underlätta tillresta doktorander och forskares möjlighet att stanna kvar i Sverige och bidra till vårt lands utveckling, men att vissa delar av förslaget behöver förtydligas
  • SULF välkomnar förslaget att tid med uppehållstillstånd för studier i vissa fall ska kunna tillgodoräknas för att kvalificera sig för status som varaktigt bosatt
  • SULF anser, i likhet med EU-parlamentet, att kvalifikationstiden ska kortas ner från fem år till som längst fyra år
  • Kommissionens förslag om att man ska kunna tillgodoräkna sig tid med uppehållstillstånd i andra medlemsstater välkomnas
  • SULF anser att den nationella migrationslagstiftningen, vid sidan om förslaget från Kommissionen, måste ses över för att undanröja de hinder som idag finns och som leder till att många kvalificerade personer lämnar Sverige. Därtill måste Migrationsverkets handläggningstider kortas.

Mer information

Läs hela remissvaret här.

Fler nyheter