Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Tryggare anställningsvillkor och fler karriärvägar

SULF tycker att universitetslärares och forskares anställningar ska vara tryggare. Vi vill att fler ska ha tillsvidareanställningar, alltså fasta jobb, och att färre ska ha tidsbegränsade anställningar som bara gäller en viss tid.

Anställningsformen är viktig på flera sätt. Med en fast anställning skapas trygghet som i sin tur gör att individen kan prestera bättre. Det ger också mod att tala högt om missförhållanden, vilket är en förutsättning för att skapa bra forsknings- och undervisningsmiljöer. Trygghet betyder alltså bättre forskning och bättre undervisning.

Det betyder också mycket på det privata planet, exempelvis möjligheterna att ta lån, skaffa bostad och familj.

Om villkoren fortsätter att vara otrygga inom akademin riskerar även Sverige som nation att halka efter. Duktiga, engagerade och motiverade människor kommer att söka sig till andra yrken och andra arbetsplatser.

Siffror från 2019 visar att i genomsnitt 28 procent av den forskande och undervisande personalen har tidsbegränsad anställning. Det är en hög andel jämfört med övriga arbetsmarknaden. Variationen mellan lärosäten är också stor, exempelvis har Karolinska institutet hela 46 procent visstidsanställda.

Högskolorna får idag mindre än hälften av forskningen finansierad via direkta statsanslag och blir därför oerhört beroende av att få forskningsbidrag från externa finansiärer. Sådana bidrag avser ett visst projekt och en viss tid, vilket gör att anställningarna alltför ofta blir tidsbegränsade.

Därför vill SULF att de direkta statsanslagen för forskning ska öka till minst 60 procent. Med ökad ekonomisk trygghet kan lärosätena också ge personalen ökad trygghet i form av riktiga anställningar.

SULF vill också att urholkningen av statsanslagen för utbildning upphör. Priser och löner har ökat i en mycket snabbare takt än intäkterna som högskolorna får för utbildningsverksamheten. Dessutom förväntar sig staten ökad produktivitet. Gör mer för mindre pengar, alltså.

Vi tycker att det är helt orimligt att Sveriges mest välutbildade människor straffas med otrygga anställningsvillkor. Den ekonomiska risken ska inte ligga på individen, utan på lärosätena och forskningsfinansiärerna.

I SULF-rapporten Ett spel för galleriet – om anställningsprocesser i akademin – ställer vi krav på regeringen och lärosätena:

Lärosätena måste:

  • Säkerställa mer långsiktiga budget- och verksamhetsplaneringsprocesser.
  • Skapa rutiner som omöjliggör riggade utlysningar.
  • I sina interna kvalitetssäkringssystem säkerställa att de har och följer tydliga, transparenta och rättssäkra processer för rekrytering av personal.

Regeringen måste:

  • Öka andelen direkta forskningsanslag till lärosätena för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig planering av budget och personal.
  • Ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att genom tillsyn eller inom ramen för kvalitetssäkringssystemet kontrollera att lärosäten har transparenta och rättssäkra anställningsprocesser.