Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:

Undervisningens status måste lyftas

SULF tycker att undervisningens status måste höjas och pedagogisk kompetens måste värderas högt. Studenter behöver ges ett reellt inflytande i utformningen av utbildningen, tid med sina lärare och en pedagogik med studenten i fokus.

Det är nödvändigt att sambandet mellan forskning och utbildning är starkt för att studenterna ska få en bra utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

I vår globaliserade värld med utbyte mellan lärosäten är betydelsen av internationellt gångbara kunskaper och utbildningar allt större. Högskoleutbildning ger studenterna en god grund för det livslånga lärandet. Kunskaperna är inte bara den enskilda studentens egendom utan en investering i vår gemensamma framtid. SULF tycker att all högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för alla studenter. Akademisk utbildning av hög kvalitet ger studenterna verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande och är avgörande för samhällets kulturella, vetenskapliga, ekonomiska och tekniska utveckling.

För att universiteten och högskolorna ska kunna utbilda för framtiden behöver utbildnings- och forskningspolitiken vara sammanhållen och garantera en långsiktig finansiering. På så sätt skapas också förutsättningar för kreativitet och en god arbetsmiljö. En forskarutbildning av hög kvalitet är ett måste för att säkra akademins framtid.