Sök efter:

Stadgar

Stadgar för SULF-föreningen vid Lund Universitet

Förslag till stadgar antogs av SULF/Lund årsmöte 2022-01-25 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2022-02-03.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

Sveriges universitetslärare och forskares lokalförening SULF/Lund är en del av Sveriges universitetslärare och forskare (organisationsnummer 802004-1649) och utgör representation för SULF:s medlemmar vid Lund Universitet, samt geografiskt närliggande arbetsplatser.

SULF/Lund:s verksamhet regleras av denna stadga som fastställs av förbundsstyrelsen efter förslag från föreningen.

SULF/Lund har till uppgift att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet med förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut
 • bedriva medlemsrekrytering
 • ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor
 • ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde
 • bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet
 • verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/föreningar
 • bedriva seminarie- och annan programverksamhet
 • rekrytera fackliga förtroendemän
 • hålla förbundsstyrelsen informerat om den lokala verksamheten

§ 2 Organisation

SULF/Lund utövar sin verksamhet genom årsmöte, extra årsmöte och styrelse. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 3 Regler för beslut och val

Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte får endast utövas personligen.

Beslut fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har sittande sammanträdesordförande utslagsröst, utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer.

Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas eller om någon röstberättigad begär det.

Årsmöte

§ 4 Årsmöte

Årsmötet är SULF/Lund:s högsta beslutande organ.

§ 5 Årsmötets sammansättning

Årsmötets ledamöter består av samtliga SULF:s medlemmar enligt § 1 i denna stadga.

§ 6 Närvarorätt och yttranderätt

Även annan person än SULF-medlem får medges närvarorätt och yttranderätt genom beslut av två tredjedelar av de röstande.

§ 7 Årsmöte - kallelse, handlingar och ärenden

Årsmöte hålls varje år under januari eller februari månad.

Årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Information om tidpunkt för årsmötet ska utsändas i så god tid att medlemmarna har möjlighet att inkomma med motioner. Kallelse till årsmöte ska utsändas senast fjorton dagar före mötet tillsammans med föredragningslista samt, om möjligt, övriga möteshandlingar. Kallelsen ska samtidigt skickas till verksamhetsrevisorn.

 1. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av verksamhetsplan
 9. Val av
  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Styrelseledamöter
  • Suppleanter (rangordnade)
  • Verksamhetsrevisor
  • Valberedning
  • Val av företrädare i Saco-S-rådet vid Lunds universitet
 10. Val av föreningens ombud med ersättare till SULF:s doktorandförenings årsmöte
 11. Vart tredje år val av föreningens ombud med ersättare till SULF:s kongress
 12. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 13. Behandling av motioner

Ordinarie årsmöte och extra årsmöte får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till styrelsen. Delegationen får ej avse stadgeändring, samt val av ordförande, styrelseledamöter eller suppleanter.

§ 8 Extra årsmöte - kallelse, handlingar och ärenden

Styrelsen kan då den anser så lämpligt kalla till extra årsmöte. Styrelsen ska därutöver kalla till extra årsmöte om minst 50 (femtio) av alla medlemmar skriftligen begär det.

Kallelse till extra årsmöte efter begäran ska tillsammans med föredragningslista utsändas senast 30 dagar efter det att en skriftlig begäran inkommit till föreningens ordförande.

§ 9 Motion till årsmöte

Rätt att begära behandling vid årsmöte av visst ärende (motion) tillkommer samtliga SULF:s medlemmar enligt § 1 i denna stadga. Motion till årsmöte skall ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motioner och styrelsens yttrande över dessa bifogas kallelsen.

§10 Val

Årsmötets val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av valberedning.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmötet och extra årsmöte. Protokollet ska justeras av mötesordförande och två protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska anmälas innan årsmötet har avslutats.

Styrelse

§ 12 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och 11 (elva) övriga ledamöter, samt 11 (elva) suppleanter. Styrelsen kan inom sig utse sekreterare och arbetsutskott.

Icke tjänstgörande suppleanter har rätt att delta med närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Därtill äger föreningens verksamhetsrevisor samt valberedning vid behov närvarorätt vid styrelsens möten.

§ 13 Kallelser och uppgifter

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen ska även kallas då verksamhetsrevisorn eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Vid sådan begäran ska styrelsemöte hållas senast 14 dagar efter det att den inkommit till föreningens ordförande.

Styrelsen åligger att:

 • bedriva verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i föreningens stadga
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • föra protokoll vid styrelsesammanträden över behandlade ärenden och fattade
 • beslut
 • bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och ekonomiskt underlag till denna

Styrelsen äger rätt att:

 • utse arbetsgrupper för att bereda enskild fråga eller grupp av frågor till styrelsen. I en arbetsgrupp kan även medlemmar som inte sitter i styrelsen ingå.

§ 14 Beslut och protokoll

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna inklusive tjänstgörande suppleanter, är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträde. Protokollet ska justeras av mötesordförande och en protokolljusterare.

Styrelsen får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till ordföranden, annan styrelseledamot eller eventuellt arbetsutskott. Ordförande får i styrelsens ställe fatta beslut i brådskande ärenden. Beslut som fattas, i styrelsens ställe, skall rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsemöte. Detta gäller även per capsulam-beslut.

Särskilda organ

§ 15 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre personer, varav en sammankallande.

Vid val av styrelse bör eftersträvas en bred sammansättning med avseende på vetenskapsområde, kön och befattning. Minst en av styrelsens ledamöter bör vara doktorand.

§ 16 Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorns uppgift är att under hela verksamhetsåret aktivt vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Detta innebär:

 • Att läsa protokoll från styrelsemötena och granska styrelsens beslut så att dessa är i enlighet med stadgarna.
 • Att genomföra förvaltningsrevision och framlägga en skriftlig revisonberättelse inför årsmötet.

Stadgeändring och upplösning

§ 17 Stadgeändring

Beslut om förslag till ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet och fastställs av förbundsstyrelsen.

För sådan ändring krävs antingen:

 • beslut med två tredjedels majoritet av samtliga röstberättigade årsmötesdeltagare, eller
 • likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande årsmötesdeltagare vid två på varandra följande årsmöten.

§ 18 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs likalydande beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Beslutet skall fastställas av förbundsstyrelsen.