Sök efter:

Verksamhetsberättelse

Årsberättelse för SULF:s lokalförening i Lund (SULF Lund) för verksamhetsåret 2022

SULF Lund har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor, ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde, bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet, verka för SULF:s mål och program i Saco-S-rådet vid Lunds universitet, bedriva seminarie- och annan programverksamhet, bedriva medlemsrekrytering, rekrytera fackliga förtroendemän, samt att hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten.

Styrelsens interna arbete och fokusområden

Som SULF Lunds verkställande organ har styrelsen träffats en gång per månad under terminstid. Vid de möten där det underlättat för deltagarna har de hållits på engelska.

Under verksamhetsåret 2022 har arbetet fokuserats på följande tre verksamhetsområden:

  • Medlemsrekrytering och medlemsvård.
  • Rekrytering av fackligt förtroendevalda.
  • Utveckling av en lokal hemsida.

Medlemsrekrytering

Ett fungerande rekryteringsarbete är nödvändigt för att den fackliga organisationen ska bestå och kunna utöva ett fortsatt inflytande över arbetsförhållandena vid Lunds universitet. Förutsättningarna för arbetet med medlemsrekrytering försvårades avsevärt under coronapandemin, men 2022 har gett nya möjligheter till såväl fysiska möten som en fortsättning med digitala träffpunkter. Möjligheten till utskick till våra medlemmar har också förbättrats avsevärt genom att Saco-S numera har bättre tillgång till uppdaterade kontaktlistor från arbetsgivaren. Vi var synliga vid dagen för nyanställda som arbetsgivaren anordnar tillsammans med Saco-S. Det är tyvärr så att för både nyanställda och de som varit anställda ett tag är vår existens och vårt arbete okänt. Här finns stor potential för att bli bättre på att nå ut.

Rekrytering av fackligt förtroendevalda

Under 2022 har ytterligare aktiva också blivit del av Saco-S grupp av förtroendepersoner. Styrelsen har uppmuntrat Saco-S utskick kring engagemang och försökt att bistå valberedningen i deras arbete.

Utveckling av en lokal hemsida

Kontaktuppgifter till SULF Lunds ordförande har varit tillgängliga för medlemmarna via både SULF:s hemsida och Saco-S-rådets hemsida. Kommunikationen med medlemmarna är väsentlig och arbetet med att ta fram en egen hemsida som en undersida till SULF.se har pågått under året. Sidan är i princip färdig och vi är nära en officiell öppning, men styrelsen är liten och tiden för att arbeta med detta är begränsad.

Medlemsvård

Kontakt och rådgivning

SULF Lund har till uppgift at ge information och råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor. Ordföranden har varit tillgänglig via e-mail för att ge information och råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor, samt hänvisat till Saco-S-rådets vid Lunds universitets kansli när frågorna krävt expertis som ordföranden inte har eller att medlemmen önskat facklig representation.

Seminarier och andra evenemang

Under det gångna året har det genomförts tre stycken fika med facket ute på institutioner; vid Musikhögskolan, Biomedicinsk Centrum och Språk- och litteraturcentrum. Det genomfördes fyra seminarier under veckan som ledde fram till SULF-dagen den 6 oktober. Dessa berörde pensioner (Agneta Claesson Pensionsmyndigheten), sjuk- och föräldraförsäkring (Caroline Hövik SULF) samt anställningsskydd (Robert Andersson SULF).

Styrelsen enda doktorand avslutade sin anställning vid LU tidigt under året och två stycken initiativ utvecklades för att möjliggöra för doktorander att engagera sig i SULF. Det gjordes genom två upprop, dels ett inför SULF doktorandförenings årsmöte under våren, till vilket två doktorander åkte, dels ett inför ett doktorandmöte i Västerås under hösten till vilket fyra doktorander åkte. De som var med på de olika mötena har avrapporterat till styrelsen och flera av dem har också visat intresse för att engagera sig mer.

Opinionsbildning

Följande frågor har varit aktuella och på olika sätt lyfts fram centralt och lokalt. Frågan om immaterialrättsliga frågor adresserades tidigt genom ett arrangemang genomfört av Saco-S där SULF:s ordförande Sanna Wolk höll ett föredrag. Vi höll lokalt ett fika med facket på samma tema. Ifråga om jämställdhet, likabehandling och yttrandefrihet har vi lokalt deltagit i en manifestation kring utlänningslagens tillämpning för akademiker och dessutom hållit i ett fika med facket där detta varit fokus. Frågan om arbetssituationen inom konstnärligt arbete var under vår starkt fokuserad och bidrog till synliggörandet av de problem som finns och vi var lokalt representerade i Stockholm när en motion behandlades i riksdagen. Vår förmåga att fortsätta arbetet med frågan försvagades kraftigt i samband med att en styrelsemedlem lämnade styrelsen vid terminsslut våren 2022.

Samverkan och kommunikation

Inom SACO-S-rådet

SULF Lund har verkat för SULF:s mål och program i Saco-S-rådet vid Lunds universitet. Detta görs genom SULF Lunds representanter i Saco-S-rådet.

Styrelsen utsåg representanter till Saco-S-rådets årsmöte då de inte utsetts av årsmötet.

Styrelsen har aktivt arbetat för att förbättra relationen till Saco-S styrelse genom att dels få ett antal oklarheter kring processer kring insyn och bemötande belysta, dels försöka öka antalet personer som har roller i både Saco-S och i SULF Lunds styrelse.

Flera ledamöter deltog i Saco-S-rådets internat under hösten.

Ordföranden i SULF Lund har inte varit engagerad i Saco-S under verksamhetsåret.

Med medlemmarna

Vi arbetar kontinuerligt med att finna nya former för att sprida information och öka antalet personer som är intresserade av att hjälpa till i arbetet. Allt ifrån att lägga ut tidskriften Universitetsläraren i lunchrum till att göra utskick och bidra till aktiviteter. Styrelsen är övertygad om att lokala små arrangemang är ett sätt att nå ut. Den lokala hemsidan kommer att bistå i att ge detta bättre spridning.

Med SULF centralt

Ordföranden har haft löpande kontakt med kansliet i Stockholm. Samtidigt har arbetet i styrelsen handlat om att ledamöterna ska vara engagerade. Då styrelsen haft en medlem i förbundsstyrelsen har det funnits en direktkanal dit.

SULF Lund har varit representerad i de flesta möten som SULF centralt anordnat, bl.a. SULF:s förbundsråd som hölls i Malmö.

Med SDF

Doktorandernas situation är speciell, varför det finns ett särskilt forum för dessa frågor inom SULF, och frågorna är dessutom i högsta grad aktuella. Styrelsen har utsett en representant och en ersättare till SULF doktorandförenings (SDF) årsmöte samt representanter till SDF:s kontaktdag. Just rekryteringen av doktorander till styrelsens arbete har bl.a. inneburit adjungering av doktorander till våra träffar.

Med andra lokalföreningar inom SULF

SULF Lund har i den utsträckning och med den representation som varit möjlig deltagit i möten som SULF anordnat för lokalföreningarna och i SULF region sydvästs nätverksmöten.

För styrelsen

Lars Harrysson, ordförande SULF Lund