Sök efter:

Enkät - tidsbegränsad anställning och anställningsotrygghet

Vilka är mekanismerna bakom effekterna av tidsbegränsad anställning och anställningsotrygghet för kvinnor och män inom akademin?

Det är en fråga som är står i fokus i ett pågående forskningsprojekt som avser klargöra hur och när olika anställningsformer och upplevelser av anställningsotrygghet hänger samman med olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland kvinnor och män som är verksamma inom högskolesektorn.

Projektets syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till ökad kunskap om hur anställningsvillkor och upplevelsen av dessa villkor hänger samman med olika aspekter av hälsa och välbefinnande. Tidsbegränsade anställningar är vanligare i högskolesektorn än i andra sektorer. Till skillnad från tillsvidareanställningar medför sådana tidsbegränsade anställningar ofta en osäkerhet. Den här osäkerheten kan ha betydelse för enskilda individer med tidsbegränsad anställning men också för arbetets organisering och för kollegor med tillsvidareanställning. Betydelsen av tillfällig anställning och anställningsotrygghet kan också variera bland kvinnor och män eller vara relaterad till livssituation och andra faktorer samt ha koppling till sjukskrivning. I projektet ingår också att studera hur sådana faktorer förändras över tid.

Projektet har prövats och godkänts i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (www.epn.se dnr 2016/694-31/5).

Därför är du utvald
Oberoende av anställningsform har alla medlemmar i SULF valts ut för att delta i forskningsprojektet.

Vad innebär det att delta i studien?
Webb-enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Du kan välja om du vill besvara den på svenska eller engelska.

Din medverkan är viktig
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Men din medverkan är mycket betydelsefull. Eftersom vi vill jämföra olika grupper så gäller det både personer med tillsvidareanställning och personer med tidsbegränsad anställning. De svar som du bidrar med kommer att bidra till ökad kunskap om betydelsen av olika anställnings- och arbetsvillkor i högskolan.

Samverkan med SULF
Samarbetet med SULF innebär att alla SULF:s medlemmar bjuds in att medverka genom epostutskick via SULFs medlemsregister. Svaren på den webbaserade enkäten kommer dock till forskargruppen och då till ett konto som endast forskargruppen har tillgång till. Svaren på den webbaserade enkäten kommer dock till forskargruppen, till ett konto som endast forskargruppen har tillgång till.

SULF har inget inflytande över den vetenskapliga rapporteringen.

Dina svar är skyddade
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär bland annat att dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det innebär även att utomstående, exempelvis arbetsgivarföreträdare, fackliga representanter, studenter eller journalister, inte ges tillgång till enskilda personers svar.

Under tiden som datainsamling pågår får du ett kodnummer av oss så att vi ska kunna se vilka som har svarat. Det här kodnumret används också för att koppla ihop information från olika undersökningstillfällen för en och samma person. Kodnumret behövs också för att koppla ihop självskattningar i det webbenkäten med sjukskrivningsdata för de personer som tillåter att vi gör registerutdrag av uppgifter avseende sjukskrivning. Den kodnyckel som behövs för att möjliggöra den här länkningen av information till en och samma person förvaras inlåst i kassaskåp på Stockholms universitet. När datainsamlingen inom forskningsprojektet avslutas kommer kodnyckeln att förstöras.

Information om personuppgifter
Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig och ansvarar alltså för behandlingen av personuppgifter. Du som deltar i den här studien har rätt att en gång per kalenderår få kostnadsfri information, i form av ett registerutdrag, om dina egna personuppgifter. En ansökan om ett sådant registerutdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person som utdraget gäller. En sådan här skriftlig ansökan om registerutdrag ska skickas till Stockholms universitet (se kontaktuppgifter nedan). Om du skulle anse att Stockholms universitet har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen har du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.
Hur används resultaten?
Projektets resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, bokkapitel, rapporter och examensarbeten. All statistik presenteras i övergripande form för grupper av individer, exempelvis som medelvärden, så det går aldrig att se vad en enskild person har svarat.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet:

Petra Lindfors, professor, projektledare (pls@psychology.su.se,  08-16 3893)

www.psychology.su.se/staff/pls/

 

Anne Richter, forskare, projektledare (anne.richter@psychology.su.se)

www.psychology.su.se/staff/anri/

Magnus Sverke, professor (magnus.sverke@psychology.su.se 08-16 1419) www.psychology.su.se/staff/

Postadress: Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 106 91 Stockholm, Sverige

Karin Åmossa, chefsutredare SULF, ka@sulf.se, 08-505 836 19