Sök efter:

Grundlagsskydda den högre utbildningens frihet och lärosätenas autonomi!

Fri akademi, fria domstolar, fri konst och  fri press är alla grundstenar i upprätthållandet av demokrati och värnandet av mänskliga rättigheter. Varken dagspolitik, intressegrupperingar eller trollfabriker ska styra vad som får forskas på eller undervisas om vid våra lärosäten.

I syfte att säkra akademisk frihet och en stabil och långsiktig demokrati har Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) beslutat att gemensamt arbeta för att få till en ändring i grundlagen: Läs det gemensamma uttalandet här.

  • Varför är det viktigt? Vetenskap och faktabaserad kunskap är ett centralt fundament för vår demokrati, för mångfalden och de mänskliga rättigheterna. 
  • Risker – vad kan hända om inget görs? Universitet och högskolor håller emot populism, faktaresistens och konspirationsteorier samt fungerar som ett bålverk mot en ökad polarisering och förenkling i samhällsdebatten.
  • Lösning: Skydda den högre utbildningen och lärosätenas autonomi i grundlag. Det görs genom att komplettera regeringsformen. Regeringsformen, som idag omfattar bestämmelser om att det allmänna ska svara för att högre utbildning finns samt att forskningens frihet är skyddad (RF 2 kap 18§), bör kompletteras med följande inriktning:
    • En allmän princip om den akademiska friheten, till exempel: ”Den akademiska friheten ska skyddas, värnas och främjas.”
    • Ett tillägg för att skydda också den högre utbildningen och lärosätenas autonomi, till exempel: ”Forskningens och den högre utbildningens frihet och lärosätens rätt till självbestämmande är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag.”
    • Högskolelagen och annan reglering behöver anpassas. Högskolelagens första kapitel behöver exempelvis kompletteras med formuleringar om lärosätenas rätt till autonomi samt att utbildningens upplägg, innehåll och genomförande fritt kan väljas utan extern påverkan.

Flygblad: pdf
Rapport:
Om akademisk frihet (Shirin Ahlbäck Öberg, 2023)
Rapport: Akademisk frihet och institutionell autonomi (Tim Ekberg, 2023)
Film: Tyska EU-parlamentarikern Christian Ehler pratar om akademisk frihet i Europa och behovet av starkare grundlagsskydd. Filmen visades på SULF:s högskolepolitiska symposium den 29 mars 2023.
Tilläggsdirektiv till grundlagsutredning om akademisk frihet, skickade till regeringen 4 december 2024 Sveriges unga akademi, SUA, deltar i samarbetet.