Doktorand/forskarutbildning

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, baseras normalt på den aktuella lönen i en anställning. Det finns dock en lägsta och en högsta nivå. För att en inkomst ska generera en SGI så ska arbetet normalt ha en varaktighet på minst sex månader. Endast arbetsinkomster kan ligga till grund för SGI.

SGI-skydd

Du har normalt en SGI så länge du arbetar och har lön. När du inte arbetar kan du i vissa fall få behålla din SGI. Detta kallas SGI-skydd.

Det finns dels ett allmänt efterskydd på tre månader (kortare i vissa fall) men också möjlighet till längre SGI-skydd under vissa omständigheter. De vanligaste grunderna för att ha skyddad SGI är:

• Föräldraledighet
• Sjukdom under förutsättning att man har/skulle ha haft rätt till sjukpenning
• Att man är aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
• Studier – från den 1 juli 2018 inkluderas studier på en studiemedelsberättigad utbildning oavsett om man tar ut studiemedel eller inte, vilket även kan gälla forskarstudier. Läs mer om vad som gäller dig som doktorand nedan. Studier kan också innefatta att man studerar inom eget yrkesområde (exempelvis postdok som aldrig ger rätt till studiemedel), SGI-skyddet är dock tidsbegränsat till ett år i denna situation.

SGI-skydd i avhandlingsarbetets slutskede

Ibland händer det att du som doktorand inte hinner bli färdig med avhandlingsarbetet och disputationen innan anställningen som doktorand upphör. I vissa fall har lärosätet möjlighet att förlänga anställningen men i andra fall väljer du som doktorand mellan att avbryta avhandlingsarbetet eller att fortsätta dina studier utan anställning. I de fall du väljer det senare är det viktigt att vara medveten om att det kan ge problem med SGI-skyddet. 

Olika regler gäller beroende på när din doktorandanställning upphörde.

För dig vars doktorandanställning upphörde den 1 juli 2018 eller senare

Den 1 juli 2018 infördes en förstärkning av SGI-skydd för studerande i Socialförsäkringsbalken. Förändringen innebär att (nästan alla) som studerar på en studiemedelsberättigad utbildning har SGI-skydd under den tiden. Som det var tidigare räcker inte detta utan man var även tvungen att få statligt studiestöd (t.ex. studiemedel från CSN).

SULF tolkar bestämmelsen som följer:
Detta innebär i praktiken att en doktorand som efter att hen haft anställning och inte blivit färdig innan den löpt ut kan fortsätta med sin forskarutbildning under SGI-skydd eftersom forskarutbildning är en studiemedelsberättigad utbildning. Man kan dock inte få studiemedel i den situationen eftersom sådant inte får utges efter att man haft anställning som doktorand. Hittills har det varit så att man har kunnat få SGI-skydd för vidareutbildning inom eget yrkesområde under sådan tid, men först efter prövning och max under ett år.

En annan effekt blir att den som tidigare haft ett arbete och sedan blir doktorand med stipendium kan ha SGI-skydd under sådan tid utan tidsbegränsning.

Man måste dock se till att undvika luckor i sitt SGI-skydd.

Vi rekommenderar därför att man, i det fall man fortsätter sina studier utan anställning, skriver in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast samma dag som man lämnar in sin avhandling på tryckning eller på annat sätt avslutar/avbryter sina studier. Normalt är du berättigad till a-kassa från den dagen. Som inskriven arbetssökande har du också ett SGI-skydd.

För dig vars doktorandanställning upphörde före den 1 juli 2018

Det finns en möjlighet att, i likhet med doktorander med stipendium, begära skyddad SGI på grund av vidareutbildning inom yrkesområdet

Länsrätten i Göteborg slog 2007, efter att SULF för en medlems räkning överklagat ett försäkringsärende, fast att en doktorand som fortsätter sina studier efter att anställningen har upphört kan ha rätt att behålla den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som man fått genom sin tidigare anställning.

I det aktuella fallet handlar det om en doktorand som inte blev färdig med sin forskarutbildning innan anställningen upphörde, men som fortsatte att bedriva sina studier på heltid under ett antal månader fram till examen. I direkt anslutning till att avhandlingen inlämnades för tryckning anmälde hon sig som arbetssökande och efter ytterligare en tid blev hon föräldraledig.

Försäkringskassan beslutade då att hon förlorat sin sjukpenning-grundande inkomst under den tid som hon bedrev sina studier utan att vara anställd. Det ledde till att hon endast fick föräldrapenning på grundnivån.

SULF överklagade för medlemmens räkning och hävdade att den tid som hon använt för att slutföra studierna skulle betraktas som ”vidareutbildning inom eget yrkesområde” och därmed ge henne rätt att behålla sin tidigare SGI.

Under resans gång ändrade Försäkringskassan uppfattning och medgav bifall till överklagandet till Länsrätten i Göteborg. Det innebar dels att Länsrättens dom inte överklagades och dels att den bör leda till att man nu över hela landet kommer att ha denna tillämpning i fortsättningen i liknande fall.

Man bör dock observera att SGI-skydd under vidareutbildning inom yrkesområdet gäller i högst ett år, såvida man inte är tjänstledig från en anställning inom området under den tid man fullföljer sina forskarstudier vilket är ovanligt. Man måste också se till att undvika luckor i sitt SGI-skydd.

Vi rekommenderar därför att man, i det fall man fortsätter sina studier utan anställning, skriver in sig som arbetssökande senast samma dag som man lämnar in sin avhandling på tryckning eller på annat sätt avslutar/avbryter sina studier.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}