Sök efter:
Sjukdom

Karensavdrag istället för karensdag

Den 1 januari 2019 träder nya regler i kraft i sjuklönelagen. De nya reglerna, som är tvingande, innebär att karensdagen vid sjukdom slopas och ersätts av ett karensavdrag som ska motsvara 20 procent av en genomsnittlig veckas sjuklön.

Syftet med förändringen är att självrisken vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvis framförallt för de arbetstagare som arbetar oregelbunden tid. För de arbetstagare som arbetar vanlig kontorsarbetstid innebär den nya modellen med karensavdrag ingen materiell förändring jämfört med modellen med karensdag.

Saco-S och Arbetsgivarverket har med anledning av den nya lagstiftningen anpassat våra kollektivavtal vad gäller beräkningen av sjuklönen, det vill säga den ersättning som arbetstagaren får från arbetsgivaren under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Det kan finnas särskilda regler om sjuklön och karens i lokala kollektivavtal. Du kan kontakta din Saco-S-förening för att kontrollera om så är fallet. Det normala är dock att det inte finns sådana avvikelser för merparten av de anställda.

Nya regler i Villkorsavtal-T

Merparten av de medlemmarna i Saco-S-förbunden omfattas av Villkorsavtal-T. I korthet innebär de nya reglerna att man från årsskiftet kommer att få sjuklön redan från den första sjukdagen. Sjuklönen, före karensavdraget, motsvarar fortsatt 80 procent av den inkomstförlust man gör på grund av sjukfrånvaron men beräknas från årsskiftet redan från första sjukdagen.

I gengäld görs, från den framräknade sjuklönen, ett karensavdrag som motsvarar 3,68 procent av den aktuella månadslön som arbetstagaren har för den månaden. Detta motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön.

Om den framräknade sjuklönen skulle vara lägre än karensavdraget enligt ovan blir karensavdraget dock aldrig större än den framräknade sjuklönen.

I samband med detta upphör de särskilda bestämmelser om löneavdrag för den första sjukdagen (d.v.s. den som fram till årsskiftet är karensdag). Dessa bestämmelser angav hur stor del av lönen som skulle dras av för karensdagen beroende på hur stor del av den dagen man inte arbetade. Självklart kommer man dock att även framöver få lön för den del av första sjukdagen som man arbetade.

Exempel 1:

En arbetstagare som arbetar heltid, jämnt fördelad på fem arbetsdagar per vecka, omfattas av Villkorsavtal-T och har en månadslön på 30 000 kronor blir sjuk under tre arbetsdagar.

Löneavdrag och beräkning av sjuklön samt karensavdrag sker i tre steg:

  1. Vid tre arbetsdagars frånvaro blir löneavdraget 4 140 kronor
    (30 000 x 4,6% x 3).
  2. Sjuklönen för tre dagar blir då 3 312 kronor (80% av 4 140 kronor eller 1 104 kronor/dag).Sjuklönen motsvarar således 80 procent av det löneavdrag man fått på grund av sjukfrånvaron och utbetalas redan från dag 1.
  3. Från detta dras sedan ett karensavdrag om 1 104 kronor (30 000 x 3,68%). Sjuklönen som utbetalas blir då 2 208 kronor.

Enligt nuvarande modell med karensdag utbetalas sjuklön för två dagar i en sådan frånvaroperiod (första dagen är karensdag) vilket blir exakt samma summa som enligt modellen med karensavdrag, 2 208 kronor.

Exempel 2:

En arbetstagare blir sjuk vid lunchtid och går hem efter fyra timmars arbete och är därefter är sjuk ytterligare två hela arbetsdagar (samma månadslön m.m. som i exempel 1).

  1. Löneavdraget blir 3 450 kronor för två och en halv arbetsdag
  2. Sjuklönen blir 80 procent av löneavdraget, d.v.s. 2 760 kronor
  3. Från detta dras ett karensavdrag om 1 104 kronor (30 000 x 3,68%). Sjuklönen som utbetalas blir då 1 656 kronor.

Enligt nuvarande modell med karensdag utbetalas sjuklön för två dagar i en sådan frånvaroperiod, 2 208 kronor. Detta eftersom det bara blir en halv karensdag. Här kan vi alltså se att den nya modellen ger något lägre ersättning än den som gäller fram till årsskiftet eftersom karensavdraget till skillnad från karensdagen är oberoende av hur stor del av första sjukdagen man är frånvarande.

Särskilda bestämmelser

För arbetstagare som återinsjuknar inom fem kalenderdagar ska inget ytterligare karensavdrag göras om man redan gjort ett fullt karensavdrag sedan tidigare. Arbetstagare som under de senaste tolv månaderna har fått tio karensavdrag för tio olika sjukperioder ska inte vidkännas något ytterligare karensavdrag för tillkommande sjukperioder.

För arbetstagare som, enligt beslut från Försäkringskassan, har ett särskilt högriskskydd finns det fortsatt avvikelser från ovanstående beskrivning av karensavdrag.

Nya regler i Affärsverksavtal-T

I affärsverksavtalet görs löneavdrag vid frånvaro enligt andra principer än i villkorsavtalet. Det innebär att de förändringar centrala parter här gjort ser annorlunda ut rent tekniskt, men utfallet är detsamma, det vill säga karensavdraget kommer motsvara 20 procent av en veckas genomsnittlig sjuklön.