Lön och lönesättande samtal
En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi har skall fungera tillfredsställande. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Lönen ska sättas på sakliga grunder och arbetsgivaren ska kunna motivera den.

Att engagera sig i sin löneutveckling kan göra stor skillnad. SULF har sammanställt råd för förberedelse, genomförande och uppföljning av ditt lönesättande-/lönesamtal.

Hur du förbereder ett lönesamtal

1. Var proaktiv
Kontakta prefekten för att hitta en tid för ditt samtal. Vänta inte på att din prefekt tar kontakt med dig.

2. Värdera dig själv

  • Värdera dina prestationer i förhållande till uppsatta mål. Vad har du gjort för att förbättra din kompetens för dig och verksamheten under året? Hur mycket jobbar du över? Glöm inte alla plötsliga uppdrag – remisser som skall besvaras, plötsligt uppkommen undervisning etcetera
  • Värdera arbetsinnehållet, exempelvis budgetansvar, personalansvar, projektledningsansvar, kursutveckling, IT-kompetens, ledarskaps/handledarutbildning, tredje uppgiften, arbetet med integration av jämställdhetsperspektiv med mera.
  • Värdera dina personliga kvalifikationer med hjälp av egenskaper som initiativkraft, samarbetsförmåga och ledningsförmåga.
  • Värdera din kompetens i förhållande till den befattning du har eller har sökt. Vilken utbildningsnivå har du? Vilka kvalifikationer i övrigt? Ofta har arbetsgivaren själv satt värde på detta när du erbjudits anställningen. Utnyttja detta till din fördel.

3. Värdera ditt ”marknadsvärde”
Jämför din lön och löneutveckling med andra. Information om lönestatistik hittar du här. Du kan även kontakt din lokala förtroendeman. Väg också in din erfarenhet. Hur pass efterfrågad är du på andra arbetsplatser?

4. Sammanfatta din värdering
Skriv ner din egen löneanalys med styrkor och svagheter. Använd sedan din analys som utgångspunkt i ditt samtal med din prefekt.

Hur du genomför ett lönesamtal

1. Presentera dina krav
Låt din lönesättande chef ta del av din sammanfattande löneanalys (helst i skriftlig form). Kom ihåg – lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling.

2. Koppla krav till prestation
Utgå från de mål som satts upp i samband med dina förberedelser inför samtalet, eller de krav som dina uppgifter ställer. Beskriv hur väl du anser att du uppfyllt dessa mål/krav. Ta också upp ev. förändringar, vad gäller kompetens och ansvar, som påverkar ditt arbete. Diskutera även framtiden: önskemål om ändrade arbetsuppgifter, kompetensutveckling m.m. Följ upp föregående utvecklingssamtal utan att komma in i ett nytt utvecklingssamtal som berör framtiden.

3. Sammanfatta samtalet
Skriv ned vad du och din lönesättande chef är överens om och vad ni är oense om. Mest fördelaktigt är att sammanfattningen är skriftlig. Det är bra för framtida lönesamtal. Var så konkret som möjligt – undvik generella formuleringar.

Hur du följer upp ditt lönesamtal

1. Analysera samtalet
Ta reda på vad som skiljer din egen värdering från chefens, finns det förutsättningar för en positiv utveckling? På vilka områden behöver du fördjupa din kompetens?

2. Utvärdera din insats
Skriv noga upp de argument som talar mot dina krav. Dessa kan du sedan jobba extra med inför nästa omgång av lönesamtal. Försök också utvärdera dina egna förberedelser: var jag tillräckligt förberedd? Skriv ner och spara!

3. Meddela din lokala kontaktperson
Ditt och dina kollegors lönesamtal ger de lokala förhandlarna underlag, statistik och argument som kan påverka förhandlingssituationen. Det är därför viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter.

4. När den nya lönen bestämts ska din chef kunna motivera den

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}