Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Lön och lönesättande samtal

Påverka din löneutveckling

Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När du gör ett bra jobb och bidrar till att ni når målen där du jobbar ska det synas genom att du får högre lön. Saco-S, där SULF ingår, har tagit fram två korta filmer. Den ena handlar om hur det lönesättande samtalet ska gå till medan den andra filmen fokuserar på vikten av att förbereda sig inför det lönesättande samtalet.

Om du behöver statistik så kan du kontakta din lokala Saco-S organisation. Kontaktuppgifter till ditt lärosäte hittar du här men du kan också använda Saco-S lönesök eller kolla SULF:s lönestatistik. För att komma åt statistiken loggar du in på Mina sidor med hjälp av BankID.

Förberedelse, genomförande och uppföljning

Hur du förbereder ett lönesamtal

1. Var proaktiv
Kontakta prefekten för att hitta en tid för ditt samtal. Vänta inte på att din prefekt tar kontakt med dig.

2. Värdera dig själv

  • Värdera dina prestationer i förhållande till uppsatta mål. Vad har du gjort för att förbättra din kompetens för dig och verksamheten under året? Hur mycket jobbar du över? Glöm inte alla plötsliga uppdrag – remisser som skall besvaras, plötsligt uppkommen undervisning etcetera
  • Värdera arbetsinnehållet, exempelvis budgetansvar, personalansvar, projektledningsansvar, kursutveckling, IT-kompetens, ledarskaps/handledarutbildning, tredje uppgiften, arbetet med integration av jämställdhetsperspektiv med mera.
  • Värdera dina personliga kvalifikationer med hjälp av egenskaper som initiativkraft, samarbetsförmåga och ledningsförmåga.
  • Värdera din kompetens i förhållande till den befattning du har eller har sökt. Vilken utbildningsnivå har du? Vilka kvalifikationer i övrigt? Ofta har arbetsgivaren själv satt värde på detta när du erbjudits anställningen. Utnyttja detta till din fördel.

3. Värdera ditt ”marknadsvärde”
Jämför din lön och löneutveckling med andra. Information om lönestatistik hittar du här. Du kan även kontakt din lokala förtroendeman. Väg också in din erfarenhet. Hur pass efterfrågad är du på andra arbetsplatser?

4. Sammanfatta din värdering
Skriv ner din egen löneanalys med styrkor och svagheter. Använd sedan din analys som utgångspunkt i ditt samtal med din prefekt.

Hur du genomför ett lönesamtal

1. Presentera dina krav
Låt din lönesättande chef ta del av din sammanfattande löneanalys (helst i skriftlig form). Kom ihåg – lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling.

2. Koppla krav till prestation
Utgå från de mål som satts upp i samband med dina förberedelser inför samtalet, eller de krav som dina uppgifter ställer. Beskriv hur väl du anser att du uppfyllt dessa mål/krav. Ta också upp ev. förändringar, vad gäller kompetens och ansvar, som påverkar ditt arbete. Diskutera även framtiden: önskemål om ändrade arbetsuppgifter, kompetensutveckling m.m. Följ upp föregående utvecklingssamtal utan att komma in i ett nytt utvecklingssamtal som berör framtiden.

3. Sammanfatta samtalet
Skriv ned vad du och din lönesättande chef är överens om och vad ni är oense om. Mest fördelaktigt är att sammanfattningen är skriftlig. Det är bra för framtida lönesamtal. Var så konkret som möjligt – undvik generella formuleringar.

Hur du följer upp ditt lönesamtal

1. Analysera samtalet
Ta reda på vad som skiljer din egen värdering från chefens, finns det förutsättningar för en positiv utveckling? På vilka områden behöver du fördjupa din kompetens?

2. Utvärdera din insats
Skriv noga upp de argument som talar mot dina krav. Dessa kan du sedan jobba extra med inför nästa omgång av lönesamtal. Försök också utvärdera dina egna förberedelser: var jag tillräckligt förberedd? Skriv ner och spara!

3. Meddela din lokala kontaktperson
Ditt och dina kollegors lönesamtal ger de lokala förhandlarna underlag, statistik och argument som kan påverka förhandlingssituationen. Det är därför viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter.

4. När den nya lönen bestämts ska din chef kunna motivera den

Frågor och svar om inflationen

I samtalet ska du fokusera på dina prestationer och återkoppla till det som ni kom överens om i ditt utvecklingssamtal. Det är dina mål och din prestation som är grunden för löneutvecklingen. Argument som att ”min elräkning har blivit så dyr eller maten har ökat så mycket i pris” är inte relevanta då detta inte är lönekriterium som ska ligga till grund för reviderad lön.

De avtal som bygger upp den svenska lönemodellen är inte knutna till inflationen. Detta innebär att du under perioder med låg inflation kan få bättre löneutveckling. De senaste 10 åren har en Saco-S medlem (där SULF ingår) fått i genomsnitt 17 procents löneökning om man räknar bort inflationen. Mer information inflation och lönebildning hittar du här.

Nej, på svensk arbetsmarknad inte finns några löneavtal som är kopplade till inflationen.