Sök efter:
Lön och lönesättande samtal

Osakliga löneskillnader

Vad är osakliga löneskillnader?

I löneavtalen för SULFs medlemmar finns skrivningar om att lönen ska sättas individuellt och på sakliga grunder. I det statliga löneavtalet RALS-T anges exempelvis följande: ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.” Även marknadskrafter kan spela in vilket gör att det kan vara motiverat att lönenivån för motsvarande arbete hos andra arbetsgivare kan påverka lönenivån utan att det är fråga om en osaklig löneskillnad.

Man kan alltså säga att osakliga löneskillnader är skillnader i lön som inte kan förklaras med hjälp av faktorer som är relevanta för de arbetsuppgifter man utför, den kompentens som krävs, hur väl man utför sitt arbete eller villkoren inom en konkurrerande arbetsmarknad.

Kan osakliga löneskillnader vara diskriminering?

Om det finns löneskillnader mellan arbetstagare som inte kan motiveras med de faktorer som anges ovan så kan det vara fråga om en osaklig löneskillnad. Såväl arbetsgivare och fackliga organisationer har ett ansvar för att motverka och åtgärda sådana löneskillnader, men huvudansvaret vilar så klart hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren är också skyldig att utifrån diskrimineringslagen årligen kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader som beror på kön och att åtgärda dem om så är fallet. Arbetsgivaren ska här bedöma såväl lika arbeten som likvärdiga arbeten. Kartläggningen och analysen ska också omfatta bestämmelser och praxis om lön och anställningsvillkor. Lönekartläggningen ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna. Om man upptäcker skillnader i lön måste man bedöma om de är sakliga eller inte, det vill säga om de kan förklaras på sakliga grunder.

Självklart förutsätts det att det inte finns osakliga löneskillnader som beror på andra ovidkommande faktorer än kön, till exempel etnicitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

För att en osaklig löneskillnad ska falla under diskrimineringsförbudet enligt lag måste de kunna hänföras till någon av de diskrimineringsgrunder som finns där och man ska också kunna göra antagligt att löneskillnaden beror på detta och inte på andra orsaker som är sakliga. Det är arbetsgivaren som genom lönesättande chef ska förklara på vilka grunder man har en viss lön.

Vad ska man göra om man upplever att det finns osakliga löneskillnader?

Om du upplever att lönen inte är satt på sakliga grunder bör man be om en förklaring från sin chef. Du kan också kontakta Saco-S-föreningen på lärosätet, eller om du arbetar på ett privat lärosäte, SULF- eller Akademikerföreningen.