Sök efter:
Lön och lönesättande samtal

Principer för lönesättning

Enligt det centrala löneavtalet inom staten (RALS-T) så skall lönen vara individuell och differentierad och sättas enligt några grundläggande faktorer:

 • Ansvar
 • Arbetsuppgifternas svårighetsgrad
 • Skicklighet och resultat

Lönen ska också vara sådan att den gör att man kan rekrytera och behålla samt motivera och utveckla personalen på kort och lång sikt. Lönesättningen skall vara ett instrument för att säkerställa detta och ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet.

Du som är deltidsanställd bör tänka på att lönen inte nödvändigtvis måste vara motsvarande andel av en heltidslön. Kanske är du anställd för att utföra mycket speciella och kvalificerade arbetsuppgifter? Då kan det vara motiverat att lönen sätts högre.

De lokala parterna, det vill säga Saco-S föreningen/rådet på ditt lärosäte och lärosätet där du är anställd ska gemensamt komma överens om hur löneprinciperna enligt ovan ska tillämpas inom den verksamhet som bedrivs. Dina lokala företrädare på lärosätet kan ge dig information om  förhållandena på ditt lärosäte. Du bör också läsa igenom arbetsgivarens lönepolicy och fundera igenom dina meriter i förhållande till denna.

För lärare och forskare (och i tillämpliga delar även doktorander då särskilt i samband med diskussion om lön utöver doktorandstegen vid nyanställning) kan särskilda faktorer som påverkar lönen vara:

Faktorer som relaterar till  undervisning/pedagogisk skicklighet

 • Pedagogisk utbildning
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete och läromedelsframställning
 • Förmåga att genomföra undervisning av hög kvalitet
 • Utvärdering från studenter

Se till att kontinuerligt samla dina meriter i en ”pedagogisk portfölj”.

Faktorer som relaterar till forskning/handledning av doktorander

 • Publicerade arbeten
 • Förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • Förmåga att leda forskning
 • Handledning av doktorander
 • Forskningssamarbete
 • Referee och sakkunniguppdrag

Övriga faktorer

 • Förmåga att leda och utveckla personal
 • Engagemang i nämnder med mera
 • Ledning av forskningsprojekt etcetera
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället, till exempel genom populärvetenskapliga publikationer etc.

För dig som inte är lärare/forskare gäller de allmänna lönekriterierna. Ofta finns de mer utförligt angivna i arbetsgivarens lönepolicy.