Sök efter:
Lön och lönesättande samtal

Lönesättande samtal

En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi har skall fungera tillfredsställande. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Lönen ska sättas på sakliga grunder och arbetsgivaren ska kunna motivera den.

Förutsättningarna för de lokala löneförhandlingarna framgår av det centrala kollektivavtalet Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Enligt det centrala löneavtalet så är lönesättande samtal huvudmodell från den 1 januari 2016.

Vad är lönesättande samtal?

Lönesättande samtal innebär att du kommer överens med din chef om ny lön i samband med lönerevision. Det lönesättande samtalet ska kopplas till ditt årliga medarbetarsamtal och till den löpande dialogen i vardagen mellan dig och din chef om ditt arbete, utveckling, resultat och prestation.

Det lönesättande samtalet har två olika delar:

  1. En dialog kring ditt ansvar, dina arbetsuppgifter, din prestation och ditt resultat i förhållande till uppställda mål.
  2. Din chef sitt förslag till ny lön och lönediskussionen slutförs.

Om ni når en samsyn träffar ni en överenskommelse om ny lön. Om ni inte kan komma överens om din nya lön avgörs frågan i en förhandling mellan  arbetsgivaren och din lokala Saco-S-förening.

Du kan läsa mer om lönesättande samtal här.

För mer information om lönesättande samtal vid ditt lärosäte kontakta din lokala Saco-S styrelse.

Lönesamtal och kollektivförhandling

Om parterna lokalt, det vill säga den arbetsgivaren och den lokala Saco-S-styrelsen,  kommer överens om detta kan lönesättningen även fortsättningsvis ske genom lönedialog följt av kollektivförhandling.

Det innebär att arbetsgivaren och lokala Saco-S kommer överens om principer för lönerevisionen och ibland överenskommer man också om vilket utrymme som ska fördelas totalt. Lönesamtal genomförs av närmaste chef med varje medarbetare. I samtalet diskuteras ditt arbete, utveckling, resultat och prestation. Samtalen är inte bindande. När samtalet är avslutat sammanställer arbetsgivaren sina förslag och förhandlar dessa med den fackliga organisationen.

Om ni vid ditt lärosäte använder sig av denna modell rekommenderar SULF att du framför dina löneanspråk både till din prefekt/motsvarande och till din lokala fackliga företrädare så att de kan beaktas i förhandlingarna.

Hjälp och stöd

Oavsett vilken modell som tillämpas vid ditt lärosäte kan din lokala Saco-S-förening bistå dig med hjälp och stöd innan, under och efter ditt lönesättande-/lönesamtal. Kontakta din lokala Saco-S-förening/råd för mer information.