Uppsägning

Trygghetsavtalet ger den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2015 möjlighet att välja pensionsersättning om man senast under uppsägningstiden fyller 61 år. Vid uppsägning under 2015 eller 2016 finns övergångsbestämmelser i det nya omställningsavtalet med motsvarande innehåll.

För den som riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist och som hunnit fylla 61 år innan uppsägningstiden löpt ut finns möjlighet att välja pensionsersättning. Denna pensionsersättning får behållas även om arbetstagaren sedan väljer att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Enligt en övergångsbestämmelse i det nya omställningsavtalet har den som sägs upp p.g.a. arbetsbrist under 2015 eller 2016 och som fyllt 61 år senast under uppsägningstiden rätt att välja pensionsersättning om man vid den tidpunkt man lämnade anställning varit statligt anställd i minst 10 år i en följd.

Beräkning av pensionsersättning
Pensionsersättningen beräknas på samma pensionsunderlag (PU) som den förmånsbestämda tjänstepensionen benämnd ålderspension, det vill säga med utgångspunkt från den pensionsgrundande lönen för de fem kalenderåren närmast före avgångsåret. Pensionsunderlaget är ett aritmetiskt medelvärde av dessa fem år sedan alla åren omräknats till avgångsårets värde med hjälp av prisbasbeloppet (PBB) för varje ingående år.

Pensionsersättning = X*PU*TF

Procentsatsen (X) är 101 procent av pensionsunderlaget för det första inkomstbasbeloppet och 65 procent för resterande IBB upp till 20 IBB. Mellan 20 och 30 IBB är det 32,5 procent. Beräknad pensionsersättning på detta sätt gäller för året och för att få månadsbeloppen divideras med 12.

Räkneexempel: om pensionsunderlaget (PU) är 7*prisbasbelopp (IBB) blir den årliga pensionsersättningen (1.01+(7-1)*0,65)*IBB*TF =4,91 IBB*TF vilket är ca 70,14 procent av PU om tjänstetidsfaktorn är lika med 1. (Notera att här får antalet månader pensionsgrundande tjänstetid genomslag. )

Tjänstetidsfaktorn (TF) är antalet pensionsgrundande intjänandemånader delat med 360 (=30 år *12 månader). För den som får pensionsersättning och sedan uppnår 65 års ålder får intjänandetid fram till 65 års ålder tillgodoräknad när den framtida tjänstepensionen ska beräknas.

Mer om pensionsersättning
Pensionsersättning utbetalas till och med månaden före 65-årsdagen. Tid fram till 65 år tillgodogörs som pensionsgrundande tjänstetid till den framtida förmånsbestämda ålderspensionen. Även inbetalningar till den premiebestämda tjänstepensionen inbetalas. Detta som procentsatser av pensionsunderlaget. Den allmänna pensionen påverkas negativt, om än inte markant, av att utbetald tjänstepension inte är pensionsgrundande i den allmänna pensionen.

Särskild pensionsersättning 
Den som är mellan 55 och 61 år och blev uppsagd från statlig anställning på grund av arbetsbrist före den 1 januari 2015 kan ansöka om särskild pensionsersättning. Denna kan beviljas om personen vid 61 år fyllda eller senare inte längre är berättigad till ersättning från Arbetslöshetskassa.

Vid uppsägning som sker 1 januari 2015 eller senare finns även i det nya omställningsavtalet en möjlighet till att efter prövning få särskild pensionsersättning. Då krävs att man fyllt 62 år, att man var minst 57 år när man lämnade sin statliga anställning samt att man vid den tidpunkten varit anställd i minst sju år hos samma statliga arbetsgivare. Om det finns synnerliga skäl kan särskild pensionsersättning utgå tidigare än vid fyllda 62 år.

Beviljad särskild pensionsersättningen beräknas på samma sätt som, och är i huvudsak att jämställa med, pensionsersättning.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}