Sök efter:
Uppsägning

Personalansvarsnämnder

Allmänt om personalansvarsnämnder (PAN)

En personalansvarsnämnd ska i regel finnas vid en statlig myndighet. PAN ska fatta arbetsgivarbeslut i vissa frågor som rör enskilda arbetstagare. Det handlar här om skiljande från anställning av andra skäl än uppsägning på grund av arbetsbrist, disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag), åtalsanmälan samt avstängning.

En personalansvarsnämnd ska bestå att representanter för arbetsgivaren, däribland myndighetschefen som ordförande, och fackliga representanter. Arbetsgivarrepresentanterna är i majoritet. 

Arbetsgivare som inte är statliga myndigheter såsom Högskolan i Jönköping eller Chalmers har inte någon personalansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnder inom högskolan

Enligt högskoleförordningen kan ett lärosäte inrätta en personalansvarsnämnd för att hantera frågor enligt ovan. Om så inte sker ska de istället hanteras av lärosätets styrelse.

I vissa fall ska ärenden enligt ovan istället hanteras av Statens ansvarsnämnd, SAN. Det gäller till exempel om ärendet rör en professor och det inte är fråga om uppsägning av personliga skäl.

Vilka beslut kan personalansvarsnämnden fatta ?

Personalansvarsnämnden kan fatta beslut om:

  • att skilja någon från anställningen antingen genom uppsägning på grund av personliga skäl eller genom avskedande. Med personliga skäl avses något som är kopplat till den enskilda medarbetaren till exempel misskötsamhet. Avsked innebär att anställningen avbryts utan uppsägningstid. För avsked krävs starkare skäl än för uppsägning av personliga skäl.
  • Att tilldela en medarbetare en disciplinpåföljd i form av en varning eller ett löneavdrag. Det handlar här om fall där en medarbetare gjort sig skyldig till fel eller försummelser som inte är så allvarliga att uppsägning eller avsked kommer i fråga.
  • Åtalsanmälan av en medarbetare som misstänks ha begått brott i anställningen
  • Avstängning från arbetet i vissa situationer

Hur handläggs ett ärende i personalansvarsnämnden (PAN)?

Ett ärende initieras enligt den ordning som myndigheten har bestämt. Oftast innebär det att en chef anmäler ett ärende för utredning. Utredningen sker oftast centralt inom myndigheten. Efter utredning fattas det beslut om huruvida ärendet ska tas upp i PAN och vilket beslut nämnden i så fall föreslås fatta. Under utredningen ska den berörda arbetstagaren ges möjlighet att yttras sig och om man vill bör man också ges utrymme att komma till nämndens sammanträde och lämna muntliga synpunkter. Det kan också göras genom medverkan av en facklig representant. Nämnden överlägger sedan och fattar ett majoritetsbeslut. Ledamöterna har möjlighet att reservera sig mot beslutet.

Vad kan man göra om man inte är nöjd med beslutet i personalansvarsnämnden (PAN)?

Alla beslut som fattas i PAN kan ytterst prövas i domstol. Gången är dock olika om det rör beslut om uppsägning/avsked eller ett annat beslut. Det är viktigt att komma ihåg att man har kort om tid på sig för att agera (två eller tre veckor beroende på typ av beslut).

Vilket stöd kan SULF ge?

Före, under och efter en process och ett beslut i personalansvarsnämnden kan SULF och, i första hand, Saco-S-föreningen bistå med stöd och råd. Det är viktigt att man tar kontakt med oss på ett tidigt stadium så att vi kan påverka processen redan från början. Om en medlem vill att SULF ska driva ärendet vidare efter beslut sker en särskild prövning från fall till fall.

Inför ett beslut om uppsägning av personliga skäl eller avsked ska arbetsgivaren varsla den berörda arbetstagaren och Saco-S-föreningen om det tilltänkta beslutet. Man har då möjlighet att begära en överläggning i frågan och arbetsgivaren får i så fall inte fatta beslut innan den är genomförd. Rör beslutet istället disciplinpåföljd, åtalsanmälan eller avstängning är gången annorlunda.