Sök efter:

Stadgar

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07.

Årsmötet beslutade den 11 januari 2021 om förändring av stadgans § 14. Förändringen fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse den 23 februari 2021.

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

Sveriges universitetslärarförbunds lokalförening SULF/LiU är lokal organisation för SULF:s medlemmar vid Linköpings universitet samt geografiskt närliggande arbetsplatser.

SULF/LiU:s verksamhet regleras av denna stadga som fastställs av förbundsstyrelsen efter förslag från föreningen.

SULF/LiU har till uppgift att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet med förbundets stadga och av kongressen, förbundsstyrelsen eller SULF/LiU:s årsmöte fattade beslut.
 • bedriva medlemsrekrytering
 • ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor
 • ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde
 • bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet
 • verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/föreningar
 • bedriva seminarie- och annan programverksamhet
 • rekrytera fackliga förtroendemän
 • hålla förbundsstyrelsen informerad om den lokala verksamheten

§ 2 Organisation

SULF/LiU utövar sin verksamhet genom årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelse. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 3 Regler för beslut och val

Rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte får endast utövas personligen.

Beslut fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har sittande sammanträdesordförande utslagsröst, utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer.

Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som ska väljas och om någon röstberättigad begär det.

Årsmöte

§ 4 Årsmöte

Årsmötet är SULF/LiU:s högsta beslutande organ.

§ 5 Årsmötets sammansättning

Årsmötets ledamöter består av samtliga SULF:s medlemmar enligt § 1 i denna stadga.

§ 6 Närvarorätt och yttranderätt

Även annan person än SULF-medlem får medges närvarorätt och yttranderätt genom beslut av två tredjedelar av de röstande.

§ 7 Årsmöte - kallelse, handlingar och ärenden

 • kallelse, handlingar och ärenden

Årsmöte hålls varje år under januari eller februari månad.

Årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska utsändas senast trettio dagar före mötet tillsammans med föredragningslista samt, om möjligt, övriga möteshandlingar.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Revisionsberättelse för verksamheten
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 8. Val av
  • ordförande
  • styrelseledamöter
  • suppleanter (rangordnade)
  • valberedning
  • revisor med suppleant
 9. Val av företrädare i lokalt Saco-S-råd
 10. Val av föreningens ombud med ersättare till SDF:s ombudsmöte
 11. Vart tredje år val av föreningens ombud med ersättare till SULF:s kongress samt val av föreningens ombud till sektionernas ombudsmöten
 12. Behandling av propositioner och övriga ärenden som styrelsen angivit i kallelsen till mötet eller som mötet enhälligt beslutar att ta upp.
 13. Behandling av motioner

§ 8 Extra årsmöte

 • kallelse, handlingar och ärenden

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen ska därutöver kalla till extra årsmöte om minst hälften av alla medlemmar eller revisor skriftligen begär det.

Kallelse till extra årsmöte efter begäran ska tillsammans med föredragningslista utsändas senast 30 dagar efter det att en skriftlig begäran inkommit till föreningens ordförande.

§ 9 Motion till årsmöte

Rätt att begära behandling vid årsmöte av visst ärende (motion) tillkommer samtliga SULF:s medlemmar enligt § 1 i denna stadga. Motion till årsmöte ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Motioner och styrelsens yttrande över dessa bifogas kallelsen.

§10 Val

Årsmötets val ska beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av valberedning.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmötet och extra årsmöte. Protokollet ska justeras av mötesordförande och protokolljusterare. Reservation och anteckning till protokollet ska anmälas innan årsmötet har avslutats.

§ 12 Delegation

Ordinarie årsmöte och extra årsmöte får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till styrelsen.

Delegationen får ej avse stadgeändring, beslut om budget, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen samt val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter eller revisorer.

Medlemsmöte

§ 13 Medlemsmöte

Medlemsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Styrelsen ska därutöver kalla till medlemsmöte om minst 10 medlemmar skriftligen begär det.

Kallelse till medlemsmöte ska utsändas senast den fjortonde dagen före mötet tillsammans med föredragningslista samt, om möjligt, övriga erforderliga handlingar.

Kallelse till medlemsmöte efter begäran enligt 2:a meningen ovan ska utsändas senast den trettionde dagen efter det att begäran skriftligen inkommit till föreningens ordförande.

Förslag från medlemsmöte är rådgivande för styrelsen.

Styrelse

§ 14 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och mellan 7 och 11 övriga ordinarie ledamöter, samt 2 till 4 suppleanter. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och kassör. Styrelsen kan inom sig utse sekreterare och arbetsutskott.

Vid val av styrelse bör eftersträvas en bred sammansättning med avseende på vetenskapsområde, kön och befattning. Styrelsens sammansättning ska i huvudsak återspegla medlemsskaran. Minst en av styrelsens ledamöter ska vara doktorand.

§ 15 Kallelser och uppgifter

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I kallelsen ingår preliminär föredragningslista.

Styrelsen ska även kallas då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Vid sådan begäran ska styrelsemöte hållas senast 14 dagar efter det att den inkommit till föreningens ordförande.

Styrelsen åligger att:

 • bedriva verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i föreningens stadga
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • föra protokoll vid styrelsesammanträden över behandlade ärenden och fattade beslut
 • bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget

Styrelsen äger rätt att:

 • utse arbetsgrupper för att bereda enskild fråga eller grupp av frågor till styrelsen

§ 16 Beslut och protokoll

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöter inklusive tjänstgörande suppleanter, är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträde.

Styrelsen får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till ordföranden, annan styrelseledamot eller eventuellt arbetsutskott. Ordförande får i styrelsens ställe fatta beslut i brådskande ärenden. Beslut som fattas, i styrelsens ställe, ska rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Särskilda organ

§ 17 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre personer från olika fakulteter, varav en sammankallande.

§ 18 Revisor

En revisor ska granska styrelsens arbete samt upprätta en revisionsberättelse till årsmöte.

Stadgeändring och upplösning

§ 19 Stadgeändring

Beslut om förslag till ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet och fastställs av förbundsstyrelsen.

För sådan ändring krävs antingen:

 • beslut med två tredjedels majoritet av samtliga årsmötesdeltagare, eller
 • likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande årsmötesdeltagare vid två på varandra följande årsmöten.

§ 20 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs likalydande beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Beslutet ska rapporteras till förbundsstyrelsen och föreningens medel återgå till förbundet.