Sök efter:

Verksamhetsplan 2024

SULF/LiU är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas organisation för professionsfrågor och fackliga frågor vid Linköpings universitet.

SULF/LiU:s övergripande mål

 1. Att tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområden.
 2. Att ge våra medlemmar en god medlemsservice.
 3. Att arbeta för bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas fysiska och psykiska
  arbetsmiljö.
 4. Att bevara och förstärka kollegialitet och kollegial styrning vid universitetet.

Det gör vi genom att:

 • bedriva lokal opinionsbildning genom att identifiera och lyfta fram policyfrågor som
  är viktiga för våra medlemmar
 • vara en aktiv diskussionspart inför beslut som rör våra medlemmar
 • synliggöra SULF/LiU:s verksamhet genom debattartiklar, marknadsföring,
  informationsspridning och genom öppna möten och på annat sätt bredda förståelsen
  för de fackliga värderingarna
 • rekrytera medlemmar och stimulera dem att engagera sig i fackligt arbete
 • arbeta för en ökad demokratisk förankring och transparens inom
  universitetsorganisationen

Områden för verksamheten 2024

Information och medlemsvård

Mål: Att ge våra medlemmar en god medlemsservice och vara synliga för dem.

Det gör vi genom att:

 • hålla SULF/LiU:s hemsida uppdaterad
 • lägga upp intressanta och relevanta nyheter på föreningens Facebook-sida
 • göra regelbundna medlemsutskick via e-post
 • utveckla arbetet med system med lokal-lokala kontaktpersoner för SULF som
  medlemmar kan prata med i sitt närområde
 • besvara frågor från medlemmar och vid behov hänvisa till Saco-S eller andra
  lämpliga organisationer
 • arrangera seminarier, inklusive hybrid-deltagande i SULFs webbinarier

Rekrytering

Mål: Att öka andelen medlemmar.

Det gör vi genom att:

 • kontinuerliga informationsutskick till nyanställda
 • affischering vid SULF/LiU:s seminarier, debatter, evenemang
 • utskick av ”Universitetsläraren” till institutionernas fikarum
 • rekrytering av medlemmar vid seminarier, debatt och andra evenemang

Opinionsbildning och påverkan

Mål: Föra debatt kring professions- och villkorsfrågor vid Linköpings universitet.

Det gör vi genom att:

 • arrangera en intervju med ledande person inom LiU rörande frågor av vikt för våra
  medlemmar
 • fortsätta följa upp tillämpningen av det lokala arbetstidsavtalet
 • föra en diskussion med studierektorer och avdelningschefer

Styrelsearbete och annan förenings- och förbundsintern verksamhet

Styrelsen planerar arbeta 2024 enligt följande:

 • månadsvisa styrelsemöten med uppehåll under sommaren
 • styrelseinternat för att utveckla styrelsens strategiska arbete
 • deltagande i SULF:s kongress 2024
 • deltagande i SDF:s årsmöte 2024
 • deltagande i SULF:s digitala nätverksträffar ca en gång per månad
 • att verka för att förtroendevalda deltar i relevanta centrala fackliga utbildningar

Förslag till budget verksamhetsåret 2024

Styrelsens årliga internat: 30 000
Lunch vid SULF/LiU:s årsmöte: 5 000
Seminarieverksamhet: 3 000
Styrelsens uppstartslunch, vår: 2 500
Styrelsens uppstartslunch, höst: 2 500
Styrelsens läsårsavslutning: 2 500

Totalt: 45 500