SULF:s medlemsrådgivning är stängd idag, den 6 december / SULF Members helpline is closed today, December 6

Verksamhetsplan 2023

SULF/LiU är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas organisation för professions-frågor och fackliga frågor vid Linköpings universitet. SULF/LiU:s övergripande mål:

 1. Att tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområden.
 2. Att ge våra medlemmar en god medlemsservice.
 3. Att arbeta för bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas fysiska och psykiska arbetsmiljö.
 4. Att bevara och förstärka kollegialitet och kollegial styrning vid universitetet. Detta gör vi genom att:
  • bedriva lokal opinionsbildning genom att identifiera och lyfta fram policyfrågor som är viktiga för våra medlemmar
  • vara en aktiv diskussionspart inför beslut som rör våra medlemmar
  • synliggöra SULF/LiU:s verksamhet genom debattartiklar, marknadsföring, informationsspridning och genom öppna möten och på annat sätt bredda förståelsen för de fackliga värderingarna
  • rekrytera medlemmar och stimulera dem att engagera sig i fackligt arbete
  • arbeta för en ökad demokratisk förankring och transparens inom universitetsorganisationen.

Områden för verksamheten 2023

Information och medlemsvård

Mål: Att ge våra medlemmar en god medlemsservice och vara synliga för dem. Detta gör vi genom att:

 • hålla SULF/LiU:s hemsida uppdaterad
 • lägga upp intressanta och relevanta nyheter på föreningens Facebook-sida
 • göra regelbundna medlemsutskick via e-post
 • utveckla arbetet med system med lokal-lokala kontaktpersoner för SULF som medlemmar kan prata med i sitt närområde

Under verksamhetsåret siktar vi på att arrangera:

 • webinarium ”Din pension”

Rekrytering

Mål: Att öka andelen medlemmar. Detta gör vi genom:

 • kontinuerliga informationsutskick till nyanställda
 • affischering vid SULF/LiU:s seminarier, debatter, evenemang
 • utskick av ”Universitetsläraren” till institutionernas fikarum
 • rekrytering av medlemmar vid seminarier, debatt och andra evenemang

Opinionsbildning och påverkan

Mål: Föra debatt kring professions- och villkorsfrågor vid Linköpings universitet. Detta gör vi genom att:

 • arrangera en intervju med ledande person inom LiU rörande frågor av vikt för våra medlemmar
 • via Saco-S lokala styrelse följa upp tillämpningen av det lokala arbetstidsavtalet
 • föra en diskussion med studierektorer och avdelningschefer

Styrelsearbete och annan förenings- och förbundsintern verksamhet

Styrelsen planerar arbeta 2023 enligt följande:

 • månadsvisa styrelsemöten med uppehåll under sommaren
 • styrelseinternat för att utveckla styrelsens strategiska arbete
 • deltagande i SULF:s förbundsråd 2023
 • deltagande i SDF årsmöte 2023
 • deltagande i SULF:s digitala nätverksträffar ca en gång per månad
 • att verka för att förtroendevalda deltar i relevanta centrala fackliga utbildningar.

Hur uppnår vi målen?

För att uppnå de ovanstående målen kommer styrelsen få hjälp av nedanstående arbetsgrupper:

 • Studierektorsgruppen
 • Intervjugruppen
 • Lokala SULF-kontaktpersoner
 • Kommunikationsgruppen

samt genom deltagande i de relevanta Saco-S arbetsgrupperna: Arbetsmiljögruppen, Arbetsvillkor & rehabilitering, Arbetstid, anställningstrygghet och ekonomi, Doktorandfrågor, LSG-frågor, Lönerevisionsgruppen.

Förslag till budget verksamhetsåret 2023

Styrelsens årliga internat (lunch till lunch): 25 000
Lunch vid SULF/LiU:s årsmöte: 5 000
Seminarium om pension: 2 500
Styrelsens jullunch: 5 000
Styrelsens läsårsavslutning: 2 000

Totalt: 39 500