info

Det går för tillfället inte att nå Akademikernas a-kassa via deras webbplats eller Mina sidor hos dem, mer information finns på akademikernasakassa.se. Det här påverkar också utbetalning från SULF:s inkomstförsäkring hos Folksam. Utbetalningen från inkomstförsäkringen sker en vecka efter att utbetalningen från a-kassan har genomförts.

Pension

Sedan 2003 är det möjligt för dig som är statligt anställd och fyllt 61 att ansöka om delpension. Delpensionen innebär att du minskar din arbetstid och att Statens pensionsverk (SPV) kompenserar delar av det inkomstbortfall du får som ett resultat av detta.

Villkor för delpension
För att omfattas av delpensionsavtalet behöver du före ansökan ha haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt 120 månader. Om arbetsgivaren medger det kan arbetstiden minskas för delpension upp till högst hälften av heltidsarbete.

Ersättning från SPV
Delpensionsavtalet innebär att du från SPV från en delpension motsvarande 60 procent av delpensionsunderlaget. Delpensionsunderlaget utgörs av arbetstidsminskningen multiplicerat arbetstagarens pensionsgrundande lön.

Om du exempelvis har en heltidsanställning och beviljas 50 procents delpension kommer du arbeta och få lön som vanligt på 50 procent, vara delpensionär på 50 procent och där få en ersättning från SPV motsvarande 60 procent av den halvtidslön som du inte får från arbetsgivaren i och med att du är delpensionär. Resultatet är att du får 30 procent av din tidigare heltidslön från SPV i form av pensionsersättning och kvar som månadsbelopp (lön och pensionsersättning sammantaget) blir nära 80 procent av den tidigare fasta lönen.

Påverkan på framtida tjänstepension
Delpension påverkar inte din framtida tjänstepension utan ska enligt avtalet räknas som om du arbetat heltid. Delpension är med andra ord inte ett förtida uttag eller urholkning av pensionsunderlaget. Inbetalningarna till de premiebestämda tjänstepensionerna görs som om delpension inte tagits ut.

Påverkan på framtida ålderspension
Delpensionen påverkar den allmänna pensionen då delpension inte är pensionsgrundande. Din allmänna ålderspension kan därför minska om du får delpension.

Att kvarstå i anställning efter 65
Delpension påverkar inte din möjlighet att kvarstå i anställning efter 65 års ålder och du återgår i sådana fall i samma omfattning som innan delpensionen. Det är inte möjligt att ha delpension efter 65 års ålder.

Lokala tillämpningar av delpensionsavtalet
Syftet med delpensionsavtalet är dels att möjliggöra kompetensväxling och dels underlätta för anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Olika högskolor och universitet ser olika behov och förutsättningar för att bevilja delpension och det kan därför skilja från lärosäte till lärosäte hur lätt eller svårt det är att få delpension. Om du har några frågor kring delpension på ditt lärosäte kontakta gärna din lokala fackliga företrädare.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}