Sök efter:
Pension

Delpension

Från 1 januari 2024 gäller nya villkor för dig som är född före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Möjligheten till delpension tas bort för den som är född 1966 eller senare. Men möjligheten finns kvar för den som är född före 1966. Istället får alla inbetalning till en ny del, Kåpan Flex, som kan användas för att gå ner i arbetstid från 63 års ålder.

Informationen nedan gäller dig som är född före 1966.

Sedan 2003 är det möjligt för dig som är statligt anställd och fyllt 61 att ansöka om delpension. Delpensionen innebär att du minskar din arbetstid och att Statens pensionsverk (SPV) kompenserar delar av det inkomstbortfall du får som ett resultat av detta.

Villkor för delpension

För att omfattas av delpensionsavtalet behöver du före ansökan ha haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt 120 månader. Om arbetsgivaren medger det kan arbetstiden minskas för delpension upp till högst hälften av heltidsarbete.

Ersättning från SPV

Delpensionsavtalet innebär att du från SPV från en delpension motsvarande 60 procent av delpensionsunderlaget. Delpensionsunderlaget utgörs av arbetstidsminskningen multiplicerat arbetstagarens pensionsgrundande lön.

Om du exempelvis har en heltidsanställning och beviljas 50 procents delpension kommer du arbeta och få lön som vanligt på 50 procent, vara delpensionär på 50 procent och där få en ersättning från SPV motsvarande 60 procent av den halvtidslön som du inte får från arbetsgivaren i och med att du är delpensionär. Resultatet är att du får 30 procent av din tidigare heltidslön från SPV i form av pensionsersättning och kvar som månadsbelopp (lön och pensionsersättning sammantaget) blir nära 80 procent av den tidigare fasta lönen.

Påverkan på framtida tjänstepension

Delpension påverkar inte din framtida tjänstepension utan ska enligt avtalet räknas som om du arbetat heltid. Delpension är med andra ord inte ett förtida uttag eller urholkning av pensionsunderlaget. Inbetalningarna till de premiebestämda tjänstepensionerna görs som om delpension inte tagits ut.

Påverkan på framtida ålderspension

Delpensionen påverkar den allmänna pensionen då delpension inte är pensionsgrundande. Din allmänna ålderspension kan därför minska om du får delpension.

Att kvarstå i anställning efter 65

Delpension påverkar inte din möjlighet att kvarstå i anställning efter 65 års ålder och du återgår i sådana fall i samma omfattning som innan delpensionen. Det är inte möjligt att ha delpension efter 65 års ålder.

Tillfällig ändring i delpensionsavtalet under 2023

Om du är född 1958, har delpension och kan ha rätt till garantipension i din allmänna pension, kan din arbetsgivare välja att förlänga delpensionen till månaden innan du fyller 66 år.

Ett tilläggsbeslut kan endast ges till den som redan har delpension som under 2023 fyller 65 år. Du måste kunna visa för arbetsgivaren att du har så pass låg pension att den allmänna pensionen till del kommer att bestå av garantipension som inte kommer att betalas ut förrän du fyller 66 år. Ett tilläggsbeslut är ingen rättighet, utan förutsätter att du dels påverkas av de ändrade förutsättningarna om garantipension samt att arbetsgivaren har förutsättningar i övrigt för tilläggsbeslutet. Det är du själv som ansöker hos arbetsgivaren om förlängning av tidigare beviljad delpension. Beslutet ska ske skyndsamt och kan inte sträcka sig längre än till dess att arbetstagaren fyller 66 år.

Lokala tillämpningar av delpensionsavtalet

Syftet med delpensionsavtalet är dels att möjliggöra kompetensväxling och dels underlätta för anställda att arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Olika högskolor och universitet ser olika behov och förutsättningar för att bevilja delpension och det kan därför skilja från lärosäte till lärosäte hur lätt eller svårt det är att få delpension. Om du har några frågor kring delpension på ditt lärosäte kontakta gärna din lokala fackliga företrädare.