Sök efter:
Pension

Höjd LAS-ålder och förändringar i kollektivavtalen

Med anledning av att den så kallade LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställningen) höjdes så träffade Saco-S och Arbetsgivarverket en överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet. Från 2023 är LAS-åldern 69 år.

Förutom att åldersgränsen höjts så har också bestämmelserna ändrats när det gäller hur en anställning får avslutas av arbetsgivaren när man uppnått gällande åldersgräns. Från den 1 januari 2023 gäller att arbetsgivaren får säga upp en person som fyllt 69 år utan krav på saklig grund för uppsägningen. I så fall ska arbetsgivaren minst 14 dagar i förväg underrätta arbetstagaren om uppsägningen. Arbetstagaren och den fackliga organisationen då kan begära en överläggning med arbetsgivaren kring beskedet. Detta innebär att anställningen framöver kommer att bestå även efter att man fyllt 69  år om inte arbetstagaren eller arbetsgivaren aktivt säger upp anställningsavtalet.

För fullmaktsanställda gäller särskilda regler. Vad detta innebär redovisas nedan under frågor och svar.

Saco-S och Arbetsgivarverket har i överenskommelsen särskilt betonat vikten av att arbetsgivaren och medarbetaren för en diskussion när någon närmar sig åldersgränsen. Syftet med detta är att föra en dialog om hur man på bästa sätt kan nå en överenskommelse som är så bra som möjligt för både medarbetaren och för verksamheten.

Frågor och svar om de nya bestämmelserna

Från och med år 2023 höjdes LAS-åldern till 69 år. Även efter att du passerat 69-årsgränsen kan du ha kvar din anställning, men arbetsgivaren har då rätt att säga upp dig utan saklig grund och med kortare uppsägningstid.

Du bör diskutera saken med din arbetsgivare. Om du har önskemål om att stanna kvar och arbeta vidare är det fullt möjligt. Du kan då också ta upp önskemål om förändringar av arbetsuppgifterna eller om du vill gå ner i arbetstid.

Vill du själv avsluta din anställning kan ni diskutera lämplig tidpunkt för detta, till exempel om det finns arbetsuppgifter som ni båda tycker behöver avslutas efter att du passerat åldersgränsen. Det kanske kan kännas bra att välja att själv avsluta anställningen genom att du säger upp dig istället för att bli uppsagd som avslutning på ett långt arbetsliv vilket kan bli resultatet av att inte nå en överenskommelse. Tänk också på att ansöka om uttag av pension i god tid om det är din önskan eftersom det kan ta upp till tre månader att få pensionen utbetald.

Anställningsvillkoren som följer av Villkorsavtal-T förändras inte på grund av att man uppnår en viss ålder. Det innebär att du fortsatt till exempel har rätt till samma antal semesterdagar som förut och även till alla andra förmåner som finns i avtalet. Indirekt kan vissa villkor dock påverkas, till exempel det sjukpenningtillägg som utgår vid sjukfrånvaro eftersom möjligheten att få sjukpenning påverkas av ålder.

Det finns villkor i en del andra kollektivavtal som påverkas efter att man uppnått en viss ålder. Kontakta din lokala Saco-S-företrädare eller SULF:s medlemsrådgivning för att få mer information om detta.

Uppsägningstiden är en månad då åldersgränsen har passerats. Före åldersgränsen passerats gäller i regel två månaders uppsägningstid. Det går också att komma överens med arbetsgivaren om en annan uppsägningstid.

Om du omfattas av chefsavtalet eller har en fullmaktsanställning har du dock tre månaders egen uppsägningstid efter att åldersgränsen passerats om inget annat överenskommes. Dessförinnan gäller här sex månaders uppsägningstid.

Om arbetsgivaren vill säga upp dig efter att du fyllt 69 år krävs inte längre saklig grund för uppsägningen. Däremot ska arbetsgivaren minst 14 dagar innan uppsägningen sker skriftligen underrätta dig om att de avser att säga upp dig. Du, och även Saco-S-föreningen, kan då inom en vecka begära en överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Under en sådan överläggning kan man diskutera om det finns några alternativ till att arbetsgivaren säger upp dig. Det kan till exempel handla om möjligheterna att få andra arbetsuppgifter, gå ner på deltid, att du själv säger upp dig och om du i så fall istället kan arbeta kvar med en tidsbegränsad anställning. Som nämns ovan bör den dialogen dock ha förts redan i ett tidigare skede.

Om arbetsgivaren inte ändrar sin uppfattning har denne efter en genomförd överläggning rätt att säga upp dig, dock tidigast den dag du fyller 69 år (gäller från 2023).

Eftersom du inte kan sägas upp från din anställning med stöd av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller här istället som tidigare särskilda regler om avgångsskyldighet vid viss ålder, enligt Villkorsavtal-T 14 kap. 1 §. Skyldigheten att avgå inträder från 1 januari 2023 vid utgången av den månad man fyller 69 år (eller den senare tidpunkt som arbetsgivaren meddelar).

Om din anställning består och du, efter att den ålder då avgångsskyldigheten inträder har passerats, vill säga upp dig har du en egen uppsägningstid om tre månader, till skillnad från sex månader som annars gäller för fullmaktsanställda.