Högskoleförordningen föreskriver att forskarstuderande i första hand ska anställas som doktorander. En anställning innebär alltid större trygghet för dig som individ än övriga finansieringsformer.

Allmänt
Högskolor får enligt högskoleförordningen ha särskilda tidsbegränsade anställningar för doktorander för att doktoranderna ska genomföra sin forskarutbildning. Förordningen föreskriver att anställningarna ska avse arbete på heltid.

Tjänster och anställningar
I dagligt tal används ofta beteckningen ”doktorandtjänst”. I högskoleförordning och andra förordningar/kollektivavtal är dock numera begreppet ”tjänst” numera ersatt av begreppet ”anställning”.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

Högskolan får dock bestämma att institutionstjänstgöring ingår i anställningen i form av exempelvis undervisning, forskning eller administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Om du har institutionstjänstgöring är det viktigt att det framgår av din individuella studieplan och att du får förlängning i motsvarande grad.

Anställning
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Urval till en anställning som doktorand ska göras med avseende på förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Det går inte att överklaga en doktorandanställning till skillnad från andra statliga anställningar.

Anställningsform
Anställning som doktorand är en tidsbegränsad anställning med grund i högskoleförordningen.

Tidsbegränsade anställningar kan formuleras antingen så att de gäller från ett visst datum till ett annat datum eller som att anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. I det senare fallet är det möjligt för både arbetsgivare och anställd att under vissa förutsättningar avsluta anställningen innan tiden är slut och det är denna form som högskolan ska använda vid anställning som doktorand.

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Högskolan får dock inte använda tidsbegränsningsgrunden för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen.

Anställningens längd
Du får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år vid antagning för doktorsexamen och två år vid antagning till licentiatexamen. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.

Det finns dock möjlighet att göra undantag från regeln om den sammanlagda anställningstiden och tillåta en längre anställningstid. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns särskilda skäl.

Till särskilda skäl räknas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer. För doktorander antagna före 1 april 1998 finns särskilda regler.

Förlängning av doktorandtjänst
Du kan få förlängning av din doktorandtjänst på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller vid föräldraledighet.

Om du är tjänstledig av andra orsaker kan du inte vara säker på att få din doktorandtjänst förlängd.

Utöver detta kan du få förlängning av din doktorandtjänst om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl kan variera men exempelvis handledledarproblem som negativt påverkat avhandlingsarbetet bör betraktas som särskilda skäl.

Uppsägning av anställning
Det är möjligt att bli uppsagd eller att själv säga upp sig från sin doktorandanställning.

Högskolan kan, i sällsynta fall, säga upp din anställning som doktorand innan du slutfört dina fyra heltidsstudieår. Det är ytterst ovanligt att detta sker, men det kan ske med hänvisning till bristande finansiering eller grav misskötsamhet.

De flesta högskolor tar dock ett stort ansvar för att doktoranden får fortsätta fram till fyra heltidsstudieår.

Uppsägningstid
Som statligt anställd doktorand omfattas du av samma regler som övriga statliga anställda vad avser uppsägningstid. Det innebär att du som kortast har en månads uppsägningstid (både ifall du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren skulle behöva säga upp dig). Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalet Villkorsavtal-T och baseras på din anställningstid.

Du kan vara berättigad till stöd från Trygghetsstiftelsen vid uppsägning eller om nytt förordnande inte förlängs.

Kollektivavtal för dig
Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T, PA 03 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA03 ger dig rätt till tjänstepension.

Lön och lönenivå
Inom statlig sektor tillämpas individuell lönesättning. För att säkerställa att doktorandlönerna inte sätts alltför lågt har SULF genom Saco-S vid flertalet högskolor träffat lokala kollektivavtal om doktorandlöner. Dessa kollektivavtal, ofta omtalade som doktorandstegar, ska utgöra ett skydd mot alltför låga löner men inte innebära ett hinder för högre lön.

Lönen varierar mellan lärosäten men också mellan ämnesområden. I allmänhet kan dock sägas att månadslönen ligger i ett spann mellan 22 000 och 30 000 kr/månad eller mer. Du kan också hitta aktuella doktorandstegar på SULF:s hemsida.

Industridoktorand
Inom vissa ämnesområden är det vanligt med så kallade industridoktorander. Att vara industridoktorand innebär att du inom ramen för din anställning på ett privat företag eller organisation ges möjlighet att genomgå forskarutbildning på ett lärosäte.

Som industridoktorand omfattas du av anställningsvillkoren hos din arbetsgivare i alla delar som rör din anställning men av högskoleförordningens reglering i alla delar som rör din forskarutbildning.

Tjänstledighet vid sjukdom
Om du behöver vara ledig för sjukdom eller vård av sjukt barn omfattas du av samma regler som andra statligt anställda.

Den tid som du är hemma och ”vabbar” ska generera förlängning av doktorandtjänsten. Detta är oavsett om du har enstaka dagar här och var eller en längre tid i sträck. Det samma gäller vid sjukdom, förutsatt att du sjukanmält dig. Det är därför av stor vikt att du sjukanmäler dig vid varje sjukdoms – eller VAB-tillfälle.

Ibland tillämpas dessa regler på oklara eller inkorrekta sätt på högskolorna vad avser förlängning så om du får problem med att få korrekt förlängning av din tjänst ta snabbt kontakt med din lokala Saco-S-förening eller SULF:s medlemsrådgivning.

Doktorandanställning på deltid
En anställning som doktorand är på heltid om inte doktoranden själv begär att bli anställd på deltid. En doktorandanställning måste dock vara på minst halvtid.

Utöver att ha doktorandanställning på deltid kan du naturligtvis begära att få tjänstledigt, men då bör du se till att du får anställningstiden förlängd i motsvarande mån.

Bisysslor och doktorandanställning
Som doktorand finns det en möjlighet för dig att ha icke konkurrerande bisysslor vid sidan av doktorandanställningen.

Du är skyldig att anmäla bisysslan till arbetsgivaren och bör dessutom informera din handledare om inriktning och omfattning av din bisyssla. Du bör också vara aktsam på att inte studierna försenas på grund av din bisyssla.

Övertidsersättning
Innan du undervisar mer än vad ordinarie arbetstid tillåter så bör du undersöka möjligheterna att få ersättning genom annan anställning eller övertidsersättning. Var uppmärksam på att enbart övertid som uttryckligen beordrats av arbetsgivaren ger möjlighet till övertidsersättning.

Tidigare fanns en begränsning i det centrala arbetstidsavtalet som innebar att lärosätet inte hade rätt att beordra doktorander övertidsarbete. Denna reglering är borttagen från det centrala arbetstidsavtalet men kan ha införts i det lokala arbetstidsavtalet vid ditt lärosäte. För mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte kontakta lokala Saco-S-föreningen.

Finansiering av konferensresor
Det vanligaste är att handledaren hjälper till att skaffa fram medel till konferensresor. Handledaren kan ha olika forskningsanslag och det finns många fonder etcetera som man kan söka medel från. Institutionen bör också kunna bidra till finansieringen.

Konferensresor är att anse som tjänsteresa. Det innebär att du har rätt till traktamente under förutsättning att du innehar en anställning. Även den som har utbildningsbidrag med en tjänstedel kan ha rätt till traktamente.

Doktorander på icke-statliga lärosäten
(Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda korsets högskola, Ersta sköndals högskola samt Chalmers) omfattas inte av statliga kollektivavtal. Vid dessa lärosäten kan därför villkoren avvika.

Kontakta respektive lärosäte för mer information.

Hittade du det du sökte?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sulf.se godkänner du det. Läs mer om användning av kakor.