Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Hur blir man doktorand?

Att vara doktorand består av två delar. Som doktorand antas du dels till en utbildning på forskarnivå men du blir även anställd som doktorand eller får stipendium för att genomföra dina studier. Både anställningen som doktorand och antagningen till forskarutbildningen regleras i högskoleförordningen.

Du hittar en kort sammanfattning av vad som gäller för doktorander i broschyren Starter Kit for Doctoral candidates som du kan ladda ned här. Den riktar sig främst mot internationella doktorander och är på engelska.

Grundläggande och särskild behörighet

Vid antagningen till forskarutbildning krävs både att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet innebär avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng. varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer.

Den särskilda behörigheten fastställs för varje ämne av fakultetsnämnden och anger till exempel hur många poäng den sökande måste ha i det aktuella ämnet. Kraven skall vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Oftast gäller kraven kunskaper från högskoleutbildning men krav på särskild yrkeserfarenhet kan också förekomma.

Beslut om antagning

Formellt sätt är det lärosätet som beslutar om antagning till en forskarutbildning. Men det är vanligtvis, men inte alltid, fakultetsnämnden som i praktiken fattar beslut om antagning till forskarutbildning. Vi rekommenderar att du kontaktar det lärosäte som utlyst doktorandtjänsten för mer information om antagning hos dem.

Studiefinansiering

En doktorandutbildning kan finansieras på två olika sätt. I enlighet med högskoleförordningen kan högskolorna anställa doktorander för att dessa ska kunna genomföra sin utbildning. Läs mer om dina rättigheter som anställd doktorand här.

Det finns möjlighet för högskolan att anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, så som stipendier. En doktorand som finansierar sin utbildning med stipendier är inte anställd av högskolan. Läs mer om vad det innebär att vara doktorand finansierad med stipendier eller studiemedel här.

Enligt högskoleförordningen ska finansiering genom stipendier ska motsvara lönen för en anställd doktorand efter skatt. Vidare måste finansieringen säkras under hela utbildningen och garantera att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år om man antagits för att avlägga doktorsexamen och två år om man antagits för att avlägga licentiatexamen. Vid antagning av doktorander med så kallad annan finansiering måste ofta finansieringen bedömas särskilt för varje enskilt fall.

Omfattas ditt lärosäte av högskoleförordningen?

Högskoleförordningens regler gäller inte för icke-statliga lärosäten exempelvis Handelshögskolan Stockholm, Sophiahemmets högskola, Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola samt Chalmers. Vid dessa lärosäten kan därför regler och villkor avvika.

För Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Försvarshögskolan finns dessutom särskilda regleringar i förordningen. Kontakta respektive lärosäte för mer information.

Licenciatexamen, ett alternativ till doktorandstudier

År 2002 infördes licenciatexamen som en möjlig examen på forskarnivå. Att antas till licentiatexamen innebär att du garanteras finansiering för enbart två års studier på heltid. När den infördes var avsikten inte att formalisera en mellanexamen inför doktorsexamen utan att möjliggöra antagning till en tvåårig forskarutbildning. Förhoppningen var att detta skulle göra det möjligt för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Ett problem med licentiatexamen har dock blivit att det förekommer att handledare, som ej kan säkerställa de fyra års finansiering som krävs för antagning till doktorsexamen, förespeglar de sökande till forskarutbildningen att en antagning i två steg är möjlig, där licentiatexamen skulle utgöra ett första steg. Det finns inga garantier att den som antas till licentiatexamen kommer att få fortsätta till doktorsexamen. I de fall din målexamen är en doktorsexamen är det viktigt att du antas till doktorsexamen direkt.

Finansiering av licentiatexamen följer samma regler som övrig finansiering av forskarutbildning och lärosätet har på motsvarande sätt ansvar för att säkerställa att finansiering finns innan antagning.