Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Handledning

Högskoleförordningen ger dig rätt till handledning under din forskarutbildning. Lärosätet har en skyldighet att utse minst två handledare varav den ena ska vara huvudhandledare.

Vetenskapligt aktiva forskare

Samtliga handledare, men särskilt huvudhandledare, bör vara vetenskapligt aktiva forskare. Deras kunskap och kontakter utgör viktiga redskap i din utbildning.

Biträdande handledare

Utöver din huvudhandledare ska lärosätet utse en eller flera biträdande handledare. Dessa kan finnas vid din institution men även vid andra institutioner eller lärosäten. Beroende på vilken expertis du behöver i ditt avhandlingsämne så kan biträdande handledare vid utländska lärosäten utses.

Utöver handledare och biträdande handledare kan det vara på sin plats att hitta även andra stödpersoner under avhandlingsarbetet. Dina kolleger inom forskarutbildningen, men även andra, kan vara en källa till stöd och hjälp.

Handledarens uppgifter

Det finns ingen förordning som reglerar handledarens uppgifter eller ansvarsområden, utan innehållet varierar mellan olika handledare och fakulteter. Generellt kan dock sägas att handledning för forskarstuderande bör inkludera:

  • Stöd i val och formulering av avhandlingsämne
  • Kontinuerlig granskning och återkoppling på manuskript/ relaterat material
  • Stöd i val av forskarutbildningskurser
  • Bollplank för litteratur/projekt/ fältstudie/med mera
  • Utgöra källa för forskningsetiska normer och god forskningssed
  • Hjälp att skapa relevanta kontakter inom akademin
  • Handledning kan också inkludera hjälp att delta i akademiska konferenser (inom och utom Sverige), information om var man kan söka medel och mycket annat.

Olika traditioner och handledningsstilar

Under 2000-talet har det blivit allt vanligare att lärosätena kräver att nya handledare genomgår handledarutbildning innan man får handleda på forskarutbildningsnivå. Målsättningen med handledarutbildningarna är att skapa en gemensam grund för handledarna men med handledarutbildning eller ej är det svårt att komma ifrån att handledare har olika handledningsstilar. Likaså finns sedan länge olika traditioner för avhandlingsarbetet och handledningen inom vissa ämnen/fakulteter.

Oavsett ditt fakultets tradition eller din handledares handledningsstil ska handledningen genomföras på ett professionellt sätt som erbjuder ett gott stöd för ditt avhandlingsarbete.

Handledningen

Beroende på ditt avhandlingsämne, din handledare och många andra faktorer kan handledningen se olika ut. Det finns en stor nytta i att regelbundet (hur ofta görs självklart upp mellan dig och handledaren) genomföra från båda sidor väl förberedda samtal.

Både du som doktorand och din handledare har ett behov av att stämma av avhandlingsarbetets utveckling. I detta är inte bara själva avhandlingsarbetet relevant utan även hur handledningen fungerar samt hur kringfaktorer inverkar (exempelvis balansen mellan tid avsatt till assistentundervisning och forskarutbildningen).

Arbetet bör struktureras både lång och kortsiktigt och alla viktiga förändringar dokumenteras i din individuella studieplan. I vissa fall fungerar det med tydliga mål som kan stämmas av vid nästa handledningstillfälle.

Det är din handledares uppgift att guida dig genom avhandlingsarbetet. Det innebär också att det är handledarens ansvar att ge återkoppling men även stöd och hjälp om ditt avhandlingsarbete inte utvecklas om planerat. Handledningssamtal kan ibland vara utmanande både för dig som doktorand och för din handledare och det är viktigt att om möjligt bygga en förtroendefull relation för att hantera detta.

Användbara dokument

Discussion on supervision arrangements (Word)
Discussion Material for Newly Accepted PhD students and their Supervisors – questionnaire (på engelska, pdf)

Relationen

Relationen mellan handledare och doktorand blir ofta intensiv och det är viktigt att ge den en förtroendefull grund. Det är också angeläget att behålla relationen professionell. Om en kärleksrelation mellan doktorander och handledare uppstår rekommenderas handledarbyte. I de fall där detta inte sker och relationen tar slut finns tyvärr en risk att det innebär stora nackdelar för doktoranden.

Sexuella trakasserier är aldrig acceptabla och ska aldrig förekomma inom ramen för handledar-/doktorandrelationen. Om du är utsatt för sexuella trakasserier kontakta SULF, ditt lärosätes personalavdelning eller skyddsombud.

Rätt att byta handledare

Om du som doktorand begär det så har du rätt att byta handledare. Det finns olika skäl till att vilja byta handledare. Det förekommer till exempel byten med anledning av förändrad inriktning av avhandlingsarbetet men också med anledning av att samarbetet mellan handledare och forskarstuderande inte fungerar.

Det kan ibland innebära praktiska problem, men institutionen eller högskolan är skyldiga att låta dig få en annan handledare.

Om det är samarbetsproblem som gör att du vill byta handledare rekommenderas att först ha ett allvarligt samtal med din handledare. Om samtalet inte leder till något konstruktivt, så bör du diskutera situationen med prefekten eller någon annan ansvarig för forskarutbildningen.

Doktorandkollegor, SULF, lokala Saco-S föreningen eller studentkårens doktorandombud kan ge stöd och erbjuda ett bollplank i dessa situationer. Du kan alltid nå förbundet via SULF:s medlemsrådgivning.

Handledare går i pension

Ibland förekommer det att en handledare går i pension innan du som doktorand hunnit disputera. Lärosätet har i sådana fall en skyldighet att ordna en ny handledare för dig.

Indragen handledning

Om du enligt högskoleförordning i ”väsentlig utsträckning” åsidosätter dina åtaganden enligt din individuella studieplan kan ditt lärosäte besluta om att du inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser. Det förekommer att lärosäten tar ett sådant beslut men det är relativt ovanligt.

Enligt förordningen är det rektor som fattar beslut om fråntagande av handledning, men ditt lärosäte kan ha delegerat detta till exempelvis fakultetsnämnderna. Innan ett beslut om fråntagande av handledning fattas ska du ges möjlighet att yttra dig. Likaså ska din handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska göras på grundval av dessa redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om lärosätet har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Resurserna får inte dras in för den tid som du är anställd som doktorand.

SULF, lokala Saco-S föreningen eller studentkårens doktorandombud kan ge stöd i dessa situationer. Du kan alltid nå förbundet via SULF:s medlemsrådgivning.

Överprövning av beslut om indragen handledning

Om lärosätet fattat beslut om att dra in resurserna för utbildningen har du rätt att efter ansökan hos rektor få tillbaka handledning och andra resurser. För att få detta måste du göra det sannolikt att du kan fullgöra dina återstående åtaganden enligt den individuella studieplanen, exempelvis genom att visa upp vad förordningen kallar ”ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning”.