Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Anställd som doktorand

I högskoleförordningens 5 kapitel framgår att Sveriges högskolor får ha särskilda tidsbegränsade anställningar för doktorander för att dessa ska kunna genomföra en utbildning på forskarnivå. Att vara anställd som doktorand innebär alltid större trygghet för dig som individ än övriga finansieringsformer.

Högskolan ska genom annonsering eller ett likvärdigt förfarande informera om den lediga anställningen, så att den som är intresserad av anställningen kan anmäla det till högskolan.

Doktorandtjänst eller doktorandanställning?

I dagligt tal används ofta benämningen ”doktorandtjänst”. I högskoleförordning, andra förordningar och kollektivavtal är begreppet ”tjänst” numera ersatt av begreppet ”anställning”.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

Högskolan får dock bestämma att tjänstgöring på institutionen ingår i anställningen i form av exempelvis undervisning, forskning eller administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Om du har tjänstgöring på institutionen är det viktigt att det framgår av din individuella studieplan och att du får förlängning i motsvarande grad.

Anställning

Av högskoleförordningen framgår att bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. Urval till en anställning som doktorand ska göras med avseende på förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Till skillnad från andra statliga anställningar går det inte att överklaga en doktorandanställning. Detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ Högskoleförordningen.

Anställningens omfattning

Enligt högskoleförordningen ska en anställning som doktorand vara på heltid om inte doktoranden själv begär att bli anställd på deltid, men aldrig mindre än 50 procent. För att en doktorandanställning ska kunna genomföras på halvtid måste en sådan förfrågan göras till handledaren innan projektets början och tas upp i den individuella studieplanen.

Som doktorandanställd har du självklart rätt till föräldraledighet, tjänstledighet och sjukfrånvaro. I dessa situationer har då rätt till att anställningstiden förlängs i motsvarande mån. Detta ska även noteras i din individuella studieplan.

Anställningsform

Anställning som doktorand är en tidsbegränsad anställning med grund i högskoleförordningen.

Tidsbegränsade anställningar kan formuleras antingen så att de gäller från ett visst datum till ett annat datum eller som att anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt. I det senare fallet är det möjligt för arbetstagaren att säga upp sig och det är även möjligt för arbetsgivaren att, under vissa förutsättningar, avsluta anställningen innan tiden är slut och det är denna form som högskolan ska använda vid anställning som doktorand.

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Högskolan får dock inte använda tidsbegränsningsgrunden för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen.

Anställningens längd

Du får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år vid antagning för doktorsexamen och två år vid antagning till licentiatexamen. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.

Förlängning av doktorandtjänst

Det finns viss möjlighet att tillåta en längre anställningstid än de fyra år som är utsatt för en doktorandanställning. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns särskilda skäl. Till särskilda skäl räknas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer/studentorganisationer. Om du är tjänstledig av andra orsaker kan du inte vara säker på att få din doktorandtjänst förlängd. I vissa fall har doktorander även fått en förlängning av anställningen med grund i att problem med handledaren negativt har påverkat avhandlingsarbetet eller att Covid-19 pandemin förhindrat doktorandens studier.

Ibland tillämpas dessa regler på oklara eller inkorrekta sätt på högskolorna vad avser förlängning så om du får problem med att få korrekt förlängning av din tjänst ta snabbt kontakt med din lokala Saco-S-förening eller SULF:s medlemsrådgivning.

Uppsägning av anställning

Det är möjligt att bli uppsagd eller att själv säga upp sig från sin doktorandanställning.

Högskolan kan, i sällsynta fall, säga upp din anställning som doktorand innan du slutfört dina fyra heltidsstudieår. Det är ytterst ovanligt att detta sker, men det kan ske med hänvisning till bristande finansiering eller grav misskötsamhet.

De flesta högskolor tar dock ett stort ansvar för att doktoranden får fortsätta fram till fyra heltidsstudieår.

Det är viktigt att notera att även om din anställning som doktorand avslutas så är du fortfarande antagen som forskarstudent tills du även väljer att avsluta dina studier.

Uppsägningstid

Som statligt anställd doktorand omfattas du av samma regler som övriga statliga anställda vad avser uppsägningstid. Det innebär att du som kortast har en månads uppsägningstid (både ifall du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren skulle behöva säga upp dig). Uppsägningstiden regleras i kollektivavtalet Villkorsavtal-T och baseras på din anställningstid.

Du kan vara berättigad till stöd från Trygghetsstiftelsen vid uppsägning eller om nytt förordnande inte förlängs. Läs mer om det här.

Kollektivavtal

Som statligt anställd doktorand omfattas du av Villkorsavtal-T, PA16 och andra kollektivavtal. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera. PA16 ger dig rätt till tjänstepension.

Lön och lönenivå

För att säkerställa att doktorandlönerna inte sätts alltför lågt har SULF genom Saco-S vid flertalet högskolor träffat lokala kollektivavtal om doktorandlöner. Dessa kollektivavtal, ofta omtalade som doktorandstegar, ska utgöra ett skydd mot alltför låga löner men inte innebära ett hinder för högre lön. Läs mer om doktoranders löner här.

Industridoktorand

Inom vissa ämnesområden är det vanligt med så kallade industridoktorander. Att vara industridoktorand innebär att du inom ramen för din anställning på ett privat företag eller organisation ges möjlighet att genomgå forskarutbildning på ett lärosäte.

Som industridoktorand omfattas du av anställningsvillkoren hos din arbetsgivare i alla delar som rör din anställning men av högskoleförordningens reglering i alla delar som rör din forskarutbildning.

Tjänstledighet vid sjukdom

Om du behöver vara ledig för sjukdom eller vård av sjukt barn omfattas du av samma regler som andra statligt anställda.

Den tid som du är hemma och ”vabbar” ska generera förlängning av doktorandtjänsten. Detta är oavsett om du har enstaka dagar här och var eller en längre tid i sträck. Det samma gäller vid sjukdom, förutsatt att du sjukanmält dig. Det är därför av stor vikt att du sjukanmäler dig vid varje sjukdoms- eller VAB-tillfälle.

Ibland tillämpas dessa regler på oklara eller inkorrekta sätt på högskolorna vad avser förlängning så om du får problem med att få korrekt förlängning av din tjänst ta snabbt kontakt med din lokala Saco-S-förening.

Bisysslor och doktorandanställning

Som doktorand finns det en möjlighet för dig att ha bisysslor vid sidan av doktorandanställningen.

Du är skyldig att anmäla bisysslan till arbetsgivaren och bör dessutom informera din handledare om inriktning och omfattning av din bisyssla. Du bör också vara aktsam på att inte studierna försenas på grund av din bisyssla. I vissa fall kan arbetsgivaren förbjuda en viss bisyssla. Läs mer om bisysslor här.

Övertidsersättning

Innan du undervisar mer än vad ordinarie arbetstid tillåter så bör du undersöka möjligheterna att få ersättning genom annan anställning eller övertidsersättning. Var uppmärksam på att enbart övertid som uttryckligen beordrats av arbetsgivaren ger möjlighet till övertidsersättning.

Tidigare fanns en begränsning i det centrala arbetstidsavtalet som innebar att lärosätet inte hade rätt att beordra doktorander övertidsarbete. Denna reglering är borttagen från det centrala arbetstidsavtalet men kan ha införts i det lokala arbetstidsavtalet vid ditt lärosäte. För mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte kontakta lokala Saco-S-föreningen.

Finansiering av konferensresor

Det vanligaste är att handledaren hjälper till att skaffa fram medel till konferensresor. Handledaren kan ha olika forskningsanslag och det finns många fonder etcetera som man kan söka medel från. Institutionen bör också kunna bidra till finansieringen.

Konferensresor är att anse som tjänsteresa. Det innebär att du har rätt till traktamente under förutsättning att du innehar en anställning.

Doktorander på icke-statliga lärosäten

Handelshögskolan Stockholm, Sophiahemmets högskola, Röda Korsets högskola samt Marie Cederschiöld högskola omfattas inte av statliga kollektivavtal eller högskoleförordningen. Vid dessa lärosäten kan därför regler och villkor avvika. Kontakta respektive lärosäte för mer information.