Doktorand/forskarutbildning

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att du uppfyller både kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit. Det krävs också att du bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Godtagbara villkor i forskarutbildningen

Det är det enskilda universitetet eller högskolan som fattar beslut om vem och hur många som antas till forskarutbildningen. Lärosätet får dock inte anta fler doktorander till forskarutbildningen än att högskolan kan erbjuda handledning och godtagbara studievillkor till var och en av dem. Utöver detta krävs att högskolan säkerställt att studiefinansiering finns för var och en.

Beslut om antagning

Det är vanligtvis, men inte alltid, fakultetsnämnden som fattar beslut om antagning till forskarutbildning. Kontakta ditt lärosäte för mer information om antagning hos er.

Studiefinansiering

Till forskarutbildning får bara sökande antas som anställs som doktorand. Men det finns möjlighet för högskolan att anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering. För att detta ska vara möjligt krävs dock att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år om man antagits för att avlägga doktorsexamen och fyra år om man antagits för att avlägga licentiatexamen.

Med annan finansiering menas allt som inte är doktorandtjänst, inklusive stipendiefinansiering och anställning utanför lärosätet. Vid antagning av doktorander med så kallad annan finansiering måste ofta finansieringen bedömas särskilt för varje enskilt fall

Grundläggande och särskild behörighet

Vid antagningen till forskarutbildning krävs både att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

Grundläggande behörighet innebär avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng. varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer.

Den särskilda behörigheten fastställs för varje ämne av fakultetsnämnden och anger till exempel hur många poäng den sökande måste ha i det aktuella ämnet. Kraven skall vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Oftast gäller kraven kunskaper från högskoleutbildning men krav på särskild yrkeserfarenhet kan också förekomma.

Omfattas ditt lärosäte av högskoleförordningen?

Högskoleförordningens regler gäller inte för icke-statliga lärosäten exempelvis Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola samt Chalmers. Vid dessa lärosäten kan därför regler och villkor avvika.

För Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Försvarshögskolan finns dessutom särskilda regleringar i förordningen. Kontakta respektive lärosäte för mer information.

Råd & stöd
Hej, hur kan vi hjälpa dig?
{{ currentTitle }}