Ett tekniskt missöde mellan SULF och Folksam har resulterat i att ett antal medlemmar har felaktigt fått information om att medlemskapet i SULF är avslutat och därmed har försäkringarna upphört. Det är endast de som själva begärt utträde ur SULF där detta gäller. Läs mer här.

Sök efter:
Doktorand/forskarutbildning

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är dokumentationen av den plan för din forskarutbildning som du och din handledare tillsammans arbetat fram. Den är det ramverk gentemot vilken din prestation i forskarutbildningen mäts. Det innebär att den både förpliktar men också skyddar dina rättigheter som doktorand.

Lärosätet har enligt högskoleförordningen en skyldighet att se till att det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan.

Innehåll

Den individuella studieplanen är både en tidsplan för din forskarutbildning och en beskrivning av de åtaganden som du respektive lärosätet har under utbildningstiden. Den ska också innehålla information om vad som i övrigt behövs för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt.

Tidsplanen bör ange de kurser som doktoranden ska genomgå och preliminära tider för planerade manuskript till artiklar respektive avhandlingsavsnitt. Tidsplanen bör vara mer detaljerad för den närmaste tiden och vid den årliga uppföljningen bör tidsplanen ses över och eventuellt revideras för att tydligt lista upp vad som kommer ske den närmaste året.

Vad gäller dina respektive lärosätets åtaganden bör rutiner för handledning dokumenteras, exempelvis att du och din handledare träffas varannan vecka. Åtaganden i övrigt kan till exempel handla om att du ska delta i seminarier eller konferenser som är aktuella i ämnet eller att du ska delta i något forskningsprojekt. Det är rimligt att lärosätet åtar sig att ge doktoranden en arbetsplats och rimliga studievillkor även i övrigt.

Regelbunden uppföljning

Lärosätet ska följa upp den individuella studieplanen regelbundet vilket på många lärosäten innebär årligen. Vid uppföljningen ska doktorand och handledare informera om hur utbildningen framskrider. Lärosätet kan då eller när det annars är påkallat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs. Innan en ändring görs ska doktorand och handledare ges möjlighet att yttra sig. Doktorand och handledare ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den.

Om omständigheterna under din forskarutbildning förändras, exempelvis genom att du undervisar mer än planerat, blir sjuk- eller föräldraledig eller annat, ska detta dokumenteras och din individuella studieplan justeras. Om detta inte sker kan lärosätet inte se skälen till att ditt avhandlingsarbete inte utvecklas som planerat och misstänka misskötsamhet.

Det varierar mellan lärosätena vilken del av lärosätet som fattar beslut om den individuella studieplanen. För mer information om hanteringen vid ditt lärosäte kontakta din handledare eller den lokala Saco-S-föreningen.

Omständigheter som påverkar forskarutbildningen

Det finns många omständigheter som påverkar din möjlighet att slutföra forskarutbildningen enligt plan. Alltför stor mängd undervisning, bisysslor, positiva eller negativa händelser i privatlivet men också motgångar i avhandlingsarbetet, arbetsmiljöproblem, problem med handledaren är bara några av de omständigheter som kan ha en inverkan på din forskarutbildnings fortskridande.

Det är viktigt att vara uppmärksam och tidigt problemlösa när du märker att din forskarutbildning påverkas. Kontakta tidigt din handledare, prefekten eller SULF för råd och stöd.

Långt ifrån alla omständigheter som har påverkan ger rätt till förlängning av forskarutbildningstiden. Högskoleförordningen medger en möjlighet till förlängd utbildningstid om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl anges som ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Det förekommer även att andra omständigheter kan räknas som särskilda skäl men det finns inga garantier.

Individuella studieplanen – ditt skydd

Om du som doktorand missköter din forskarutbildning, eller med högskoleförordningens ord ”väsentligt åsidosätter” dina åtaganden enligt den individuella studieplanen, kan lärosätet besluta om att ta ifrån dig handledning och andra resurser. Det är därför av största vikt att din individuella studieplan är korrekt och hålls väl uppdaterad.