Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:
Arbetstid

Lagar och avtal

Arbetstidslagen 

Arbetstidslagen är från 1982. Efter det har flera förändringar genomförts, den senaste var 2015. Lagen är till stor del dispositiv, det vill säga det går att reglera dessa frågor i kollektivavtal. Lagen reglerar och begränsar arbetstiden som får vara max 40 timmar per vecka. I villkorsavtalet som gäller för statlig sektor är veckoarbetstiden 39 timmar och 45 minuter. Lärare inom högskola och universitet har årsarbetstid som är uträknat från det måttet. För att veta vad som gäller just dig och ditt lärosäte måste du titta på ert lokala arbetstidsavtal.  

Lagen reglerar även frågor som dygnsvila, veckovila, nattarbete, raster, pauser, jour och beredskap.  

Länkar

Till Riksdagens webbplats och hela arbetstidslagen.
Till Arbetsmiljöverket och information  om arbetstid.
De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här (sök på arbetstidsavtal).

Villkorsavtalet bilaga 5

I Bilaga 5 till Villkorsavtalet finns vissa specialbestämmelser när det gäller arbetstid för lärare på universitet och högskolor. Till exempel regleras årsarbetstiden, så här står det i tredje paragrafen: 

Den totala årsarbetstiden för lärare är:  
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar.  
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar.  
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar 

Enligt nästa paragraf ska dessa timmar fördelas i lokala kollektivavtal, arbetstidsavtal. Läs gärna det lokala arbetstidsavtal som finns på just ditt lärosäte för att veta vad som gäller för dig. 
 
I bilaga 5 till villkorsavtalet regleras vidare att fördelningen av arbetsuppgifter ska ske i flerårsperspektiv och att omfattningen av olika arbetsuppgifter kan variera under en sådan period. Enligt 5§ i det centrala avtalet ska planeringen av årsarbetstiden ske i samråd med läraren. Den planeringen leder till en tjänstgöringsplan och regleras i 6§. Det är arbetsgivaren som fastställer tjänstgöringsplanen men innan arbetsgivaren meddelar beslut om tjänstgöringsplan ska lokal arbetstagarorganisation få information om det.

Länkar

På Arbetsgivarverkets webbplats hittar du hela Villkorsavtal-T.
Mer information om tjänstgöringsplaner.

Lokala arbetstidsavtal

Arbetstid regleras konkret i lokala arbetstidsavtal. Där anges hur arbetstiden regleras för dig. Har du funderingar om din anställning och arbetstidsfrågor ska du i första hand titta i ditt lokala arbetstidsavtal, du kan också kontakta dina lokala företrädare. Det som kan skilja sig åt mellan olika lokala avtal är andel undervisning, forskning, kompetensutveckling och andra arbetsuppgifter och hur de definieras, rutiner för tjänstgöringsplaner samt hantering av övertid.  

Länkar

De lokala arbetstidsavtal vi har tillgång till hittar du här (sök på arbetstidsavtal).
Kontaktuppgifter till lokala fackliga företrädare.
Mer information om tjänstgöringsplaner.