Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Rör inte vår årsarbetstid!

Ledare i Universitetsläraren

Arbetsgivarverket verkar vilja riva upp systemet med årsarbetstid. Inför avtalsförhandlingarna hösten 2020 yrkade Arbetsgivarverket att de särskilda arbetstidsbestämmelserna i det centrala kollektivavtalet för lärare och doktorander skulle upphöra. Dessa bestämmelser reglerar bland annat att lärare och doktorander har årsarbetstid. Det skulle innebära kontorsarbetstid för universitetslärare och stora svårigheter att få verksamheten och vardagen för våra medlemmar att fungera.

Systemet med årsarbetstid är djupt rotat i akademin. Skälet är arbetsuppgifternas utformning. Forskning och undervisning går inte alltid att sprida ut jämnt över året eller ens över en vecka. Det kan bero på försök i ett labb som under en tidsperiod kanske måste passas dygnet runt – eller på att undervisningsmoment och tentaperioder sammanfaller för flera kurser eller stora studentgrupper. Flexibilitet i sådana lägen uppnås bäst av att individen själv har frihet att planera sitt arbetsår utifrån omständigheterna. För arbetsgivaren innebär det här också en stor fördel: flera undersökningar visar att undervisande och forskande personal ofta arbetar fler timmar än årsarbetstiden.

Problemet med den obetalda övertiden löses inte med kontorsarbetstid, eller fasta timmar. I stället måste den regleras i den obligatoriska tjänstgöringsplan som tyvärr sällan upprättas. I en undersökning SULF gjorde våren 2021 visade det sig att var femte universitetslärare inte ens har en tjänstgöringsplan. Då ökar risken drastiskt för att lärare ska arbeta för mycket utan att få ersättning för det.

Årsarbetstiden ska alltså förläggas i en tjänstgöringsplan där fördelningen av olika arbetsuppgifter ska framgå och den ska tas fram i samråd med den berörda arbetstagaren. Det centrala avtalet utgör också grunden för de lokala arbetstidsavtal som ska tecknas på lärosätena. Även om systemet med årsarbetstid har sina problem tycker vi att det har tjänat akademin väl.

Förhandlingsorganisationen Saco-S, där SULF ingår, motsatte sig Arbetsgivarverkets yrkande om att ta bort arbetstidsbestämmelserna. Det hela landade i en överenskommelse om att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete kring systemet med årsarbetstid. Det arbetet ska ta sin början nu under hösten 2022.

Under det arbetet kommer SULF verka för att Saco-S lyfter fram en rad problem vad gäller våra medlemmars arbetstid. Lösningen är inte att avskaffa årsarbetstiden utan att få det hela att fungera som det är tänkt. Det är fortfarande oklart för oss varför Arbetsgivarverket, helt överraskande, under 2020 lade fram ett yrkande om att helt avskaffa dessa bestämmelser.

SULF har under de senaste åren särskilt uppmärksammat att våra medlemmar arbetar långt mer än sin ordinarie tid och dessutom utan ersättning. Det här beror på att planeringen och uppföljningen av den enskildas arbetstid fungerar dåligt. Det kan delvis förklaras av att berörda chefer inte får de förutsättningar som krävs för att klara av sitt uppdrag.

Det finns också många felaktiga uppfattningar om hur det är tänkt att fungera, till exempel tror man inte sällan att det går att bli skyldig arbetstid till ett senare år om arbetsgivaren inte lyckas bemanna alla lärare med undervisning fullt ut i tjänstgöringsplanen, oaktat hur mycket man de facto arbetar. En annan missuppfattning är att man kan få ersättning för övertid i form av tid för forskning under ett senare år.

De här och en rad andra missuppfattningar kommer SULF att lyfta inom ramen för avtalsarbetet för att få årsarbetstiden att fungera som det var tänkt.

Sanna Wolk

Ordförande för SULF

Ledaren är publicerad i Universitetsläraren nr 5/22

Fler nyheter