Sök efter:

Så bidrar SULF till global utveckling av forskning

”Hela tiden pågår ett intensivt arbete som handlar om hur vi ska kunna få ut det mesta och det bästa ur forskning …”

Ledare i Universitetsläraren
Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF
Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF

De problem som mänskligheten står inför känner inga gränser. Vi vet alla att vare sig ekonomiska kriser, sociala oroligheter eller epidemier bryr sig särskilt mycket om nationsgränser. Det gör inte heller de trender som påverkar forskning och högre utbildning. I stort sett alla är överens om att forskning och högre utbildning är grundläggande för samhället. Vare sig du frågar regeringar, internationella sammanslutningar eller företag är de alla djupt övertygade om att om det bara utbildas och forskas tillräckligt inom deras område kommer det att växa sig starkt och framtiden bli ljus. Helst ska det också forskas på precis den fråga de vill och studenter ska utbildas för att passa in i just deras verksamhet, just nu. Hela tiden pågår ett intensivt arbete som handlar om hur vi ska kunna få ut det mesta och det bästa ur forskning och högre utbildning.

Trots olikheter ter sig den akademiska världens problem märkligt lika över världen. Överallt finns problem med osäkra anställningar, brist på samband mellan forskning och utbildning, bristande akademisk frihet, allt större studentgrupper och alltmer brist på tid för forskare och universitetslärare. SULF deltar aktivt i internationella samarbeten kring högre utbildning och forskning för att vara där nya idéer väcks och där policys kring forskning och högre utbildning skapas. Vi är inte där som åhörare utan tar tillsammans med regeringar och internationella organisationer plats runt borden för att diskutera hur vi ska få den allra bästa utbildningen och den mest nyskapande forskningen. Vår plattform för detta arbete är våra kollegor runt om i världen och vår gemensamma världsorganisation Education International (EI). SULF deltar aktivt genom att representera EI i till exempel den sociala dialogen mellan arbetsgivare och fackförbund inom akademin i Europa, i de arbetsgrupper som driver Bolognasamarbetet och i EU-kommissionens moderniseringsagenda om högre utbildning.

Många som deltar i diskussionerna har liten erfarenhet av hur ett universitet fungerar och varför kollegialt beslutsfattande och akademisk frihet är så viktigt. Så om ni går och undrar varför Yerevankommunikén (den senaste överenskommelsen om högre utbildning mellan utbildningsministrar i Europa) innehåller formuleringar om att ministrarna förbinder sig att stötta universitetslärares rätt till akademisk frihet, varför de nya europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring betonar sambandet mellan
forskning och utbildning genom att uppmuntra vetenskaplig aktivitet hos lärarna eller varför jämställdhet är ett starkt tema i den sociala dialogen ska ni veta att vi och våra kollegor var där. Och vi gjorde skillnad. Om vi inte var där skulle kortsiktiga ekonomiska intressen få ett ännu större genomslag när det gäller forskningens inriktning och den högre utbildningen reduceras till en fråga om anställningsbarhet för den enskilde i stället för något som bidrar till samhällets väl.

Samarbete med andra länders fackliga organisationer stärker akademisk frihet, goda arbetsvillkor och universitetslärares och forskares professionella autonomi världen över. Genom ett internationellt deltagande och engagemang bidrar SULF till den globala utvecklingen av forskning och högre utbildning. Dessutom står förbundet väl rustat när utbildnings-, forskningspolitiska eller arbetsrättsliga trender når Sverige.

Lars-Åke Lööv
2:e vice ordförande i SULF

 

 

Fler nyheter