Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Solidaritet är grunden för allt fackligt arbete

Ledare i Universitetsläraren
Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF
Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande i SULF

Solidaritet var den helt avgörande frågan när de första fackliga sammanslutningarna grundades och det är fortfarande den bärande tanken i en facklig organisation. Varje dag i vårt fackliga arbete på våra respektive lärosäten handlar det om solidaritet. Tillsammans driver vi frågor som gynnar våra medlemmar som grupp. När någon blir illa behandlad eller inte får det som man har rätt till enligt lagar och avtal, då agerar vi. Den enskildes problem blir vårt gemensamma. Gemensamt får vi styrka och kraft bakom våra ställningstaganden.

SULF deltar också aktivt i internationellt arbete inom ramen för Education International, EI, som är en världsomspännande sammanslutning av lärarfackförbund. Nyligen hölls den tionde världskonferensen för fackförbund som organiserar lärare och forskare inom högre utbildning i Accra, Ghana. Diskussionerna handlade bland annat om hur vi gemensamt ska verka för att FN:s hållbarhetsmål ska kunna förverkligas. EI har verkat för, och lyckats, få ett av FN:s mål att handla om utbildning av hög kvalitet för alla. Tillsammans fortsätter vi kämpa för detta.

SULF höll också, tillsammans med nordiska och afrikanska vänner, ett seminarium om jämställdhet i akademiska karriärer. Trots skilda erfarenheter från olika världsdelar, kunde det av både kvinnor och män välbesökta seminariet konstatera att akademiska strukturer och förlegade könsstereotyper är gemensamma problem som måste åtgärdas för att vi ska komma framåt med jämställdheten inom akademin. Alla beslut och policyer, vare sig de fattas inom våra fackförbund eller i samhället i övrigt, måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. SULF har redan infört en jämställdhetskonsekvensanalys i alla våra remissvar till regeringen och vi måste också göra detta inåt i vår egen organisation på alla nivåer. Män och kvinnor tillsammans kan bygga ett jämställt samhälle med rätt för alla att bidra.

I många länder får våra kolleger inte arbeta fritt. Detta gäller både akademisk frihet och rätten att tillhöra en facklig organisation. En drastisk försämring har skett för våra turkiska kolleger de senaste månaderna. EI arbetar aktivt med påverkan för att förbättra villkoren i de länder där man bryter mot principen om akademisk frihet och ILO:s resolutioner om anständigt arbete och rätten att organisera sig fackligt. Konferensen antog ett uttalande mot förföljelserna i Turkiet.

Konferensen kunde också hälsa Miguel Angel Beltrán från Colombia välkommen. Han dömdes till flera års fängelse eftersom både hans forskning och fackliga verksamhet upplevdes som ett hot av regeringen i Colombia. Trots att han till slut, via aktivt solidaritetsarbete från bland annat EI, blev helt frikänd, hade han svårigheter att ta sig ut från Colombia för att delta i konferensen.

Med solidaritet har vi nått till de goda arbetsvillkor vi har i Sverige i dag. Med solidaritet försäkrar vi oss om att behålla dem i morgon. Med solidaritet hjälper vi andra att få det bättre och med solidaritet kommer vi att få hjälp när vi behöver.

Lars-Åke Lööv

2:e vice ordförande för SULF

Fler nyheter