Fredag 21 juni är kansliet stängt / Friday June 21 the office is closed

Sök efter:

Som medlem bidrar du till att skydda svenska modellen

Ledare i Universitetsläraren

I den sakpolitiska överenskommelse mellan Social­demokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljö­partiet de gröna som kallas ”januariöverenskommelsen” kom man överens om ett 73-punktsprogram som i stort sett helt saknar inslag med kopplingar till forskning eller högre utbildning. Däremot återfinns i punkt 20 omfattande skrivningar om förändringar i arbetsrätten. Man skriver bland annat att: ”Lagen om anställningsskydd (las) ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.”

I överenskommelsen skriver man vidare att: ”Om parterna når en överenskommelse om hur las ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen i stället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag.” Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i las ska genomföras 2021.
Detta är ju förstås inget önskeläge för de svenska fackföreningarna, inklusive SULF och Sacofederationen. Men det finns i Sveriges riksdag i dag en tydlig majoritet för att göra stora förändringar i svensk arbetsrätt.

Denna arbetsrätt, den svenska modellen, har i sin nuvarande form tjänat Sverige väl. Las i sin nuvarande form ger en rimlig balans mellan olika intressen och i Sverige är vi internationellt sett väldigt framgångsrika i att ställa om arbetslivet i takt med att omvärlden förändras. Det är helt nödvändigt för ett land som är så beroende av sin utrikeshandel och sina multinationellt verkande företag som Sverige är.

Att förändra arbetsrätten kommer sannolikt att försämra Sveriges konkurrenskraft. Men trots det vill en riksdagsmajoritet nu luckra upp den gällande arbetsrätten med det påstådda syftet att ge fler arbete. Siktet är just nu primärt inriktat på att förändringar skulle gynna de mindre företagen, inte minst de som inte har kollektivavtal. Redan här har vi ett problem, eftersom valet att börja arbeta på ett litet företag blir mindre attraktivt om det ska innebära ännu sämre trygghet än man har i dag. Och det finns inget påvisat samband mellan låg anställningstrygghet och hög sysselsättning. Tvärtom.

Men vad kan detta få för betydelse för SULF:s medlemmar som oftast är anställda i större kollektivavtals­anslutna statliga verksamheter? Det vi kan vara ganska säkra på är att det blir en generell lagstiftningsförändring som kommer att påverka hela arbetsmarknaden, inklusive oss som företrädesvis jobbar inom den statliga sektorn. Det vi också måste ta med i beräkningen är att det inte bara i Sverige utan även i Europeiska unionen finns många som vill rasera de svenska och nordiska modellerna med självständiga parter på arbetsmarknaden som tecknar olika former av kollektivavtal. Det finns starka krafter som vill införa statligt reglerade minimilöner, försämra partsställningen för fackföreningarna samt minska anställningsskyddet.

Vad kan vi göra för att motverka denna utveckling? Vi måste se till att ännu fler blir medlemmar i en fackförening så att vi vänder den negativa trenden med minskad relativ andel fackligt anslutna. Du kan bidra till att skydda den svenska modellen genom att rekrytera dina närmaste kollegor till SULF om de inte redan är medlemmar. Du kan verka politiskt för att försöka få fler att förstå att den svenska arbetsrätten har varit och fortsatt är en vital del i det svenska samhällsbygget. Genom arbetsrätten motverkas godtycke från arbetsgivaren och vi kan känna oss tryggare och kreativare på jobbet.

I Saco-federationen, där SULF är ett av 22 förbund, jobbar vi nu intensivt med att försöka påverka såväl utredningsdirektiv som formera våra förhandlingspositioner i den förhandling politiken bjudit in oss till att föra med våra motparter arbetsgivarna. Vi fackligt anslutna måste nu alla stå upp för las och försvara våra tidigare erhållna rättigheter så gott vi kan!

Mats Ericson
Ordförande för SULF

Fler nyheter