Sök efter:

AD-tvist mot KTH drivs inte vidare

Nyhet

SULF har drivit en tvist gentemot KTH i Arbetsdomstolen. SULF har i målet framfört att KTH:s agerande mot vår medlem inte är förenligt med de krav på saklighet och opartiskhet som finns i 1 kap. 9 § regeringsformen samt att agerandet är godtyckligt och strider mot lag och goda seder.

Carolina Öhrn, förbundsjurist på SULF:
-Vår medlem är nu inte längre intresserad av de två uppdragen som KTH fråntog honom på ett felaktigt sätt. Vidare finns det agerande från KTH:s sida som inte kommer prövas inom ramen för det arbetsrättsliga målet. Det gäller till exempel några av de handlingar där en oberoende arbetsmiljöutredning redan konstaterat att vår medlem utsatts för sådant som han inte förväntas tåla i sin anställning, att detta utgjort en kränkning av hans integritet och försatt honom i en svår situation. I samråd med förbundet har vår medlem landat i att tvisten inte ska drivas vidare. En företrädare för KTH som varit involverad i ärendet är även ledamot i Arbetsdomstolen. Denna omständighet har, även om den aktuella ledamoten naturligtvis inte skulle döma i målet, också bidragit till vår medlems ställningstagande.

Förbundet vidhåller det som framförts i målet, både vad gäller omständigheter och den rättsliga bedömningen. Vi ser alltjämt mycket allvarligt på KTH:s agerande gentemot mot vår medlem. Under målets handläggning i Arbetsdomstolen har det dessutom framkommit ytterligare besvärande omständigheter för KTH angående lärosätets agerande.

Fler nyheter